Vinteropbevaring af både på arealet ved bådhallerne på Vinkelhage

Øget plads og billigere takster fra 1. oktober 2014.

Lemvig Sejlklub er sammen med Lemvig Kommune gået positivt ind i at finde en løsning på vinteropbevaring af fritidsbåde for bådejere i Lemvig, både for medlemmer af Lemvig Sejlklub og ikke medlemmer.

Lemvig Kommune har overdraget det nylig befæstede areal nord for  bådhallerne  til Lemvig Sejlklub. Jordarbejdet  er sket på arealet N for hallerne der i forvejen var udlejet til Lemvig Sejlklub.

Lemvig Sejlklub har som konsekvens på overdragelsen, udarbejdet et nyt takstblad for vinteropbevaring af både,  tilhørende medlemmer og ikke medlemmer af Lemvig Sejlklub

Prisen for  vinteropbevaring af både udendørs på Lemvig Sejlklubs plads på Vinkelhage var før 1. oktober 2014:

37,50 kr. pr m2 for medlemmer af Lemvig Sejlklub
70,00 kr. pr. m2 for ikke medlemmer af Lemvig Sejlklub

Begrundelsen for forskellige prisfastsættelse for medlemmer og ikke medlemmer af Lemvig Sejlklub skal findes i, at Lemvig Sejlklub har anlagt  tilkørselsveje og de hidtidige pladser foran og imellem bådhallerne.

Udgifterne til betaling af investeringen for anlæg af vinteropbevaringspladsen var små 500.000 kr. excl. anlæg af de to bådhaller. Udgiften har bådejere, der er medlem af Lemvig Sejlklub, betalt af på de seneste 10 år, med klubben som garant for investeringen.

Der vil således også fremadrettet være en forskellig prisfastsættelse på Lemvig Sejlklubs vinteropbevaringsplads.

Bestyrelsen i Lemvig Sejlklub har besluttet at ændre takstbladet pr. 1. oktober 2014 så den eksisterende m2 pris nedsættes med 30% for medlemmer, og 46% for ikke medlemmer. 

Dette betyder :

 • at den nuværende årlige pris for vinteropbevaring for ikke medlemmer nedsættes fra 70 kr. pr. m2 til 37,50 kr. pr. m2. incl. moms.
 • at den nuværende årlige pris for medlemmer af Lemvig Sejlklub udenfor hallen nedsættes fra 37,50 kr., til 26,25 kr, pr. m2 incl. moms.
 • at den nuværende årlige pris for medlemmer af Lemvig Sejlklub der har både i hallen nedsættes fra 50 kr. til 35 kr. pr. m2  incl. moms.  (+ indskud 1100 kr. pr. m2)

 Nedenstående viser priseksempler for tre forskellige bådstørrelser for ikke medlemmer af Lemvig Sejlklub.

25 fods båd (2,50 m bred)     703 kr. mod nuværende  1313 kr.
28 fods båd (2,75 m bred)     866 kr. mod nuværende  1617 kr.
33 fods båd (3,00 m bred)   1114 kr. mod nuværende 2079 kr.

 REGLER OMKRING VINTEROPBEVARING:

Lemvig Sejlklub står for udlejning af arealet til vinteropbevaring af både.

 • Ingen vogne eller både må placeres på arealet uden forudgående tilladelse af Lemvig Sejlklub. Ved overtrædelse har Lemvig Sejlklub ret til at fjerne vogn/båd på ejers regning.
 • Vinteropbevaringen af både er for såvel medlemmer som ikke medlemmer af Lemvig Sejlklub.
 • Alle vogne på arealet skal forsynes med navn og nummer. Nummeret udleveres af Lemvig Sejlklub efter tilmelding til vinteropbevaring. Oversigt over numre.
 • Lemvig Sejlklub giver ikke medlemmer mulighed for at benytte Lemvig Sejlklubs traktor ved transport af både ved isætning og optagning indenfor det godkendte område.
 • Ansøgning om plads skal ske via skema på Lemvig Sejlklubs hjemmeside, eller ved udlevering af skema fra sekretæren i Lemvig Sejlklub.
 • Se Lemvig Sejlklubs hjemmeside : www.lemvigsejlklub.dk under vinteropbevaring.
 • Kæden der spærrer for gennemkørsel ved diget ved siden af Lemvig Roklub må kun være åben, når der transporteres bade, master eller vogne.
 • Kæden skal altid være monteret og låst. Nøgle til hængelåsen fås ved henvendelse til Lemvig Sejlklub.
 • Master fra bade, der er vinteropbevaret på pladsen, kan opbevares i mastereolerne i hallerne.
 • Benyttelse af Lemvig Sejlklubs bådkran samt mastekran skal for ikke medlemmer afregnes særskilt til Lemvig Sejlklub efter gældende takstblad.
 • Bådvogne skal umiddelbart efter søsætning fjernes fra arealet ved Lemvig Sejlklubs klubhuse.
 • Reglerne for brug af bådkran og mastekran skal følges.
 • Se de generelle Regler for Lemvig Sejlklubs bådhal og udenomsareal

Lemvig Sejlklub ser frem til et fortsat godt samarbejde, og håber at klubben med ovenstående har bidraget til en løsning af vinteropbevaringen af både fra Lemvig Havn og Lemvig Marina.

Bo Ravn
formand
Lemvig Sejlklub