Generalforsamlingen 2020

Onsdag aften den 25. november 2020 blev årets generalforsamling afviklet – i Coronaens tegn.
Der var mødt 18 medlemmer.

Der var således ingen kaffe og ingen snak bagefter.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning, der kan læses her.

Medlemstallene gennemgås

Efterfølgende fremlagde kasseren regnskabet, der kan læses her.

Budgettet for næste år blev kommenteret og derefter blev kontingentet fastsat til at være uændret.

Under indkomne forslag blev bestyrelsens forslag om en tilføjelse til vedtægternes §11 vedtaget med alle stemmer for:

§11, stk. 7.
I tilfælde af suppleants indtrædelse i bestyrelsen kan bestyrelsen omkonstituere sig selv frem til næste generalforsamling.”

Der vil snarest blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, idet generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig med blot 18 medlemmer til stede (så skulle der have været over 200 – og så var generalforsamlingen blevet aflyst).

Under valg afgik formanden, som udmeldt, og i stedet blev Flemming Ertbølle Madsen valgt.

Den nye formand ses midt i billede med benene over kors.

Formand for Juniorudvalg, Rudi Bekker og formand for Sejladsudvalg, Peder Kallerup, blev begge genvalgt.

Til 1. suppleant til bestyrelsen blev Anders Meyer valgt og til 2. suppleant blev Aksel Skovgaard valgt.

Til revisorer blev Thorkild Sønderskov og Leif Wæver valgt.

Til Revisorsuppleant blev Louise Kobberholm Kristensen valgt.

Under eventuelt blev Årets Lemvig Sejler Pokal uddelt til Samuel Nygaard. Se motiveringen her.

Til sidste takkede kassereren den afgående formand Bo Ravn for de 8 år i formandsstolen.

Referat fra Generalforsamlingen 2020