Ekstraordinær generalforsamling 2021: UDSAT

På den ordinære generalforsamling onsdag den 25. november 2020 blev der besluttet en vedtægtsændring med alle stemmer for.

Der var imidlertid ikke nok fremmødte til, at vedtagelsen overholder klubbens vedtægter:

§ 15
Lovændringer.
Forandringer af lovene kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutnings-dygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage medsædvanligt varsel indkalde en ny general-forsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for for-slaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Derfor afholdes der en ekstraordinær generalforsamling

onsdag den 13. januar 2020 kl. 19:00 i klubhuset.

Eneste punkt på dagsordenen er ændringer af vedtægterne:

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §11, idet der ønskes tilføjet stk. 7:

Stk.  7:  I tilfælde af suppleants indtrædelse i bestyrelsen kan bestyrelsen omkonstituere sig selv frem til næste generalforsamling.”

Motivation:
I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen, således der skal en suppleant ind, kan det være svært at overtage eksempelvis formandsposten. Derfor dette forslag om, at bestyrelsen frem til den næste generalforsamling kan “bytte rundt”, således klubben kan fungere også i denne periode.

Husk at medbringe og benytte mundbind og gå direkte hen til en siddeplads på 1. sal og bliv der til generalforsamlingen er slut. Herefter skal du som deltager omgående forlade lokalet uden snak eller unødige ophold undervejs.
Vi forventer ikke, at den ekstraordinære generalforsamlingen varer længere end 10 minutter!