Generalforsamling 2017

Der var fremmødt ca. 30 medlemmer.

Den siddende bestyrelse og dirigenten Foto: IW

Bo Ravn fremlagde på bestyrelsens vegne beretning for det forgangne år.

Læs hele bestyrelsens beretning her.

Herefter blev regnskabet gennemgået af Kai Werner og efterfølgende godkendt, ligesom der blev orienteret om det kommende års budget.

Kontingentet blev fastsat til det samme som 2016 – altså ingen stigning.

Der var forslag fra bestyrelsen om ændring af et lille punkt i vedtægterne omkring indvarsling til generalforsamlingen:

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §7 stk. 2:
Nuværende tekst:
Stk.  2:  Den  ordinære  generalforsamling,  der afholdes  hvert  år  i  november  måned  (normalt den  sidste  onsdag),  indkaldes  med  mindst  3 ugers  varsel  ved  skriftlig  meddelelse  til  medlemmerne eller ved meddelelse i klubbens blad, “SPRØJTEN”.    Dagsordenen  bekendtgøres samtidigt.

Forslag til ny tekst:
Stk.  2:  Den  ordinære  generalforsamling,  der afholdes  hvert  år  i  november  måned  (normalt den  sidste  onsdag),  indkaldes  med  mindst  3 ugers  varsel  ved  meddelelse  til  medlemmerne via e-mail og ved opslag på Lemvig Sejlklubs hjemmeside: www.lemvigsejlklub.dk. Dagsordenen  bekendtgøres samtidigt.

Motivation:
Klubbladet ”SPRØJTEN” udkommer ikke længere og al Øvrig kommunikation med medlemmerne foregår via e-mail og gennem Lemvig Sejlklubs hjemmeside: www.lemvigsejlklub.dk. Forslaget er således blot en opdatering af vedtægterne til det, der praktiseres i dag.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og skal nu behandles endelig på en ekstraordinær generalforsamling, som der i h.t. vedtægterne skal indkaldes til inden 14 dage.

Kai Werner blev genvalgt som kasserer.

Kristian Kristensen ønskede ikke genvalg som sekretær/næstformand. Bestyrelsen foreslog Per Olesen, der blev valgt.

Kurt Jeppesen blev genvalgt til formand for surfudvalget.

Niels Kjærgaard ønskede efter 24 år på posten ikke genvalg som formand for arrangementudvalget. Bestyrelsen foreslog Kaija Jumppanen Andersen, der blev valgt.

Aksel Skovgaard og Bjarne Stougaard blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

Erik Bjerggren og Leif Wæver blev genvalgt som revisorer og Thorkild Sønderskov blev genvalgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt blev Jesper Kobberholm og Tommy Kristensen hædret og fik overrakt Årets Lemvig Sejler-pokal. Læs mere her

Formanden takkede de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer for godt arbejde:

Kristian får en tak for mange års tro tjeneste. Foto: IW
Niels får en tak for rigtig mange års tro tjeneste. Foto: IW