Ekstraordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling onsdag den 29. november 2017 blev der besluttet en vedtægtsændring.

Der var imidlertid ikke nok fremmødte til, at vedtagelsen overholder klubbens vedtægter:

§ 15
Lovændringer.
Forandringer af lovene kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutnings-dygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage medsædvanligt varsel indkalde en ny general-forsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for for-slaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Derfor afholdes der en ekstraordinær generalforsamling

mandag den 15. januar 2018 kl. 19:00 i klubhuset.

Eneste punkt på dagsordenen er ændringer af vedtægterne:

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §7 stk. 2:
Nuværende tekst:
Stk.  2:  Den  ordinære  generalforsamling,  der afholdes  hvert  år  i  november  måned  (normalt den  sidste  onsdag),  indkaldes  med  mindst  3 ugers  varsel  ved  skriftlig  meddelelse  til  medlemmerne eller ved meddelelse i klubbens blad, “SPRØJTEN”.    Dagsordenen  bekendtgøres samtidigt.

Forslag til ny tekst:
Stk.  2:  Den  ordinære  generalforsamling,  der afholdes  hvert  år  i  november  måned  (normalt den  sidste  onsdag),  indkaldes  med  mindst  3 ugers  varsel  ved  meddelelse  til  medlemmerne via e-mail og ved opslag på Lemvig Sejlklubs hjemmeside: www.lemvigsejlklub.dk. Dagsordenen  bekendtgøres samtidigt.

Motivation:
Klubbladet ”SPRØJTEN” udkommer ikke længere og al Øvrig kommunikation med medlemmerne foregår via e-mail og gennem Lemvig Sejlklubs hjemmeside: www.lemvigsejlklub.dk. Forslaget er således blot en opdatering af vedtægterne til det, der praktiseres i dag.