Generalforsamling 2019

Den siddende bestyrelse. (Foto: KKW)

Der var mødt 20 medlemmer.

Bo Ravn fremlagde på bestyrelsens vegne beretning for det forgangne år.

Læs hele bestyrelsens beretning her.

Herefter blev regnskabet gennemgået af Kai Werner grundigt og efterfølgende godkendt, ligesom der blev orienteret om det kommende års budget.

Kontingentet blev hævet med 10 kr. for alle kategorier.

Der var ingen forslag til behandling på generalforsamlingen:

Kai Werner Hansen blev genvalgt som kasserer.

Per Olesen ønskede ikke genvalg som Næstformand/sekretær. Bestyrelsen foreslog Kaija Jumppanen Andersen, der blev valgt.

Da Kaija ikke ønskede at fortsætte som formand for Arrangementsudvalget samtidig, foreslog bestyrelsen Lars Svendsen, der blev valgt.

Kurt Jeppesen blev genvalgt som formand for Surfudvalget.

Anders Meyer blev valgt som 1. suppleant og Aksel Skovgaard blev genvalgt som 2. suppleant til bestyrelsen.

Erik Bjerggren og Leif Wæver blev genvalgt som revisorer og Thorkild Sønderskov blev genvalgt som revisorsuppleant.

Formanden takkede det afgående bestyrelsesmedlemr for godt arbejde.

Under eventuelt blev Henning Møller hædret og fik overrakt Årets Lemvig Sejler-pokal. Læs mere her.