Historie 3: 1930’erne i Lemvig Sejlklub

På bestyrelsesmøde den 10.01.1930 blev det besluttet at afholde et navigationskursus på Teknisk Skole med kapt. Rønberg som lærer. Undervisningen skulle være gratis, dog skal der betales for lys og varme i lokalet hvilket androg 1 kr. pr. time. Det vedtoges ligeledes at afholde den årlige vinterfest på Industrien den 21. januar.

Tirsdag den 4. 02.1930 kl. 20 aften holdtes ordinær generalforsamling. Der var mødt ca. 20 medlemmer.
Formanden bød velkommen og gav en beretning for det forløbne år: Der har været en fremgang i medlemstallet, så foreningen nu tæller 16 aktive og 49 passive medlemmer. De lokale kapsejladser blev omtalt, ligesom Lemvig bådene havde klaret sig meget fint i Struer og Thisted og havde vundet både pokaler og plader. Der havde været vellykkede udflugter, bl.a. til Krik, Toftum og Gjellerodde. Udlægningen af den store bøje i Gjellerbugten havde medlemmerne haft megen glæde af. Når den forenede flåde på stille søndage om eftermiddagen fortøjede ved bøjen, udfoldede der sig et muntert samliv om bor i flådebyen. Man havde talt om at få opført et klubhus på havnen i Lemvig, men planen var foreløbig opgivet. Endvidere blev arbejdet for at få beddingsforholdene i en god orden omtalt. 18 medlemmer havde meldt sig til navigationskurset på Teknisk Skole. Endelig omtalte formanden, at man ville anskaffe en øvelsesbåd til brug for passive medlemmer, som ikke selv ejer båd, og for nye medlemmer, der ønsker at lære at sejle. Foreningen er begyndt at abonnere på “Dansk Sejlerblad”.
Der blev vedtaget en revision af klubbens love.
I stedet for Red. Lilholt blev Havnemester A. Rønberg valgt.

Den 16. 05.1930, St. Bededag, blev klubbens første officielle standerhejsning afholdt.

Pinseturen til Tambohus, hvortil såvel Thisted som Struer Sejlklub beredvillige og med glæde havde meddelt deres tilslutning, blev intet til grundet nordvesten storm. 2. pinsedag var 3 både i Krik, men de havde en skrap hjemfart i frisk kuling af SV til S.

Den 9.05.maj 1930 samledes enkelte medlemmer på Ydes Hotel for at drøfte et standerspørgsmål. En del medlemmer fører egne navnestandere eller anden stander. Blandt de mødte herskede der enighed om at føre klubbens stander. (Larsen holder dog ved K.D.Y.’s); men derfor kan jo ingen tvinges, og ingen af separatisterne var mødt – som sædvanlig.

Kapsejladsen på Idrætsdagen den 22.06.1930 forløb tilfredsstillende. Der deltog 14 af ialt 16 både i 6 løb. Banen gik rundt pælen i Gjeller Krog og Gjellerodde kosten, ca. 6 sømil, vindstyrke 5-8 m/sek.

I kapsejladsen i Struer den 6. juli deltog 9 både, med mindre held. Kuling og storm af NV 7.-10. juli holdt de 6 både liggende i Struer eller Oddesund i det mindste til 11. juli.

Bestyrelsesmøde den 1.10.1930.
Der var enighed om at holde et afriggergilde under lignende forhold som året før: Uden damer og på Ydes Hotel med en gang torsk og ost. Der var enighed om at holde en senere fest med damer, hvortil kapt. Rønberg havde udpønset ideen, at det skulle være en Finke-aften. Underholdningen i vinterhalvåret blev fastlagt til kursus i tovværksarbejde, navigation, demonstrationsaftener i livredning, forbinding m.v.

Torsdag den 12.02.1931 affholdtes ordinær generalforsamling på Industrihotellet. Der var mødt 11-12 medlemmer. Nyvalgt blev Holm, Mikkelsen.

På bestyrelsesmødet den 17.03.1931 vedtoges det at bortlodde klubbens øvelsesbåd, “Thor”, samt at afholde et bal samtidigt med lodtrækningen.
En henvendelse til klubben om at indmelde sig i Jydsk Sejlunion henlagdes som uden interesse. “Thor” vandtes den 26. april på lod nr. 156 af Hr. Mattesen.

Medlemsmøde den 1.05.1931 angående køb af materialeskur ved ophalingspladsen blev hævet efter en halv time, da den ringe tilslutning viste en al for ringe interesse for sagen.

Fortegnelse over både i Lemvig foråret 1932:
1 “Harriet” O. Boe-Jørgensen
2 “Omblak” Ingeman Larsen
3 “Wilhelmine” R. Christensen
4 “Johnny” Schuman
5 “Nord-Vest” Chr. Jespersen
6 “Meta” P. Thøtt
7 “Ruth” M. Holm
8 “Alice” Borgen
9 “Lis” Chr. Tommerup
10 “Ingolf” Bjerre og Petersen
11 “Haj” Laur. Jensen
12 “Ternen” E. Mikkelsen
13 “Aloha” Chr. Strande
14 “Thor” Chr. Hou og H. Markussen
15 “Bitten” Bogb. Henriksen
16 “Elø” E. Hedeaa
17 “Karen” H. Tommerup
18 “Maagen” Th. Nielsen (motor)
19 Toldjollen

Generalforsamling dem 3.03.1932:
Der var lidt småskænderier og Havnefoged Rønberg manede til sammenhold og kammeratskab. Han oplyste, at klubben snart fik sit eget lokale ved havnen. Farvehandler Jespersen valgtes i stedet for Petersen.

Medlemsmøde den 1. 04.1932:
Der var tale om at etablere et måleudvalg til opmåling af klubbens både. Formanden ville få foreningens damer til at sy en stander, der skulle stå samme sted som sidste år, nemlig i vinklen på bølgebryderen. Beddingen blev diskuteret: Skinnerne måtte lægges længere ud, og man enedes om at mødes søndag den 3. for at hale skinnerne på land og få efterset, havde der skulle laves inden søsætningen.

Standerhejsning den 5.05.1932:
“I øsende regn mødte 14 medlemmer, deraf 3 af klubbens damer. Formanden udtalte håbet om en god sæson. Han henstillede til de nye medlemmer at deltage i og hævde klubbens renommé ved kapsejladser både ude og hjemme. Man blev efterhånden en smule våde, og da vejret ikke indbød til en planlagt tur til Rønnen, samledes man om bord i “Meta”, hvor man i en times tid fordrev tiden ved et stop og en cigar.”

Medlemsmøde den 6.06.1932:
“Formanden meddelte, at man indenfor bestyrelsen havde talt om, at Pokalsejaldsen (netop afholdt den 5. juni) skulle sejles efter nye regler, prøvet af Århus Sejlklub. Det gik ud på at give f.eks. kragejoller og lign. både en ekstra respit frem for moderne både og efter en diskussion enedes man om at afholde en generalforsamling den 12.6 og lade denne afgøre sagen.

Generalforsamling den 12.06.1932:
“Mødt var Larsen og Jespersen. Man vedtog at sejle efter de i Århus prøvede regler. Ing. Larsen henstillede dog, at klubben til næste års Pokalsejlads anskaffede en pokal mere, som så kunne udsættes for den hurtigste kragejolle.”

Sct. Hans festen 24.06.1932:
“Der startedes kl. 19.30 foran havnen og der var stor tilslutning. Ankommen til Gjeller fik man travlt med aftensmaden. Derefter var der tovtrækning, forhindringsløb m.m. I mørkningen tændtes bålet og stående omkring dette sang man Midsommervisen og klubbens slagsang. Kl. 23 var man atter ombord og syngende og glade ved den dejlige aften nåede man ca. 23.30 igen til byen.”

Bestyrelsesmøde den 20.07.1932:
“Det vedtoges at indvie det nye klubhus søndag den 7.8 kl. 13.30. At afholde smuglerjagt kl. 14.15 og på Industrihotellet om aftenen kl. 20 filmforevisning (den af Jespersen optagne film fra kapsejlads og rosportsfest) desuden lovede Kaj Holm, der var kommet til stede, at underholde. Derefter dans. Det vedtoges at indbyde medlemmerne af Marineforeningen og Roklubben til festen om aftenen, hvis det lader sig gøre uden at denne bliver helt offentlig.”

Vi har med hjælp fra Ove Urth fundet frem til, at bestyrelsen den 28.07.1932 udnævnte Kaptajn A. Rønberg til æresmedlem. (se under æresmedlemmer)

Indvielse af klubhus den 7.08.1932:
“Formanden bød velkommen og takkede for gaverne. Han udbragte et “Leve sejlsporten”. Medens forsamlingen sang Flagsangen, hejste klubbens æresmedlem Skipper Weisberg Dannebrog til tops. Borgmester Poulsen holdt derefter en tale, hvori han priste sejlsporten som den sunde sport der skaffer sin udøver frisk luft og udvikler snarrådighed. Han lovede, at havneudvalget både nu og i fremtiden ville se med velvilje til sejlsporten. Udbragte et leve for sejlklubben. Derefter sluttede den lille højtidelighed og de forskellige medlemmer gik ombord for at begynde smuglerjagten. Kl. 15 startedes der og i den friske vind gik det hurtigt med at afsøge fjorden for de udlagte flasker. Smuglerne blev “skudt” ned og desuden kom et par både i en kamp med hinanden, hvor poserne ikke slog til, men pøsen blev taget i brug.

Indvielsen af klubhuset på havnen, hvor Isværket ligger i dag

Generalforsamling den 5.02.1933:
Holm, Nielsen og Mikkelsen genvalgtes alle. Ing. Larsen berettede om et møde i Thisted mellem repræsentanter fra klubberne i Aalborg, Thisted, Struer, Nykøbing og Lemvig. Man var samledes for at drøfte muligheden for afholdelse af en fælles kapsejlads for Limfjordsbyerne. Nogen bestemt ordning kom man ikke til, men der arbejdes videre med sagen. Der ville dog blive afholdt en kapsejlads for de nævnte klubbers både i Løgstør Bredning i Pinsen 1933.

Generalforsamling den 1.02.1934:
Chr. Jespersen genvalgtes. Nyvalgt blev Købmand Dalgaard og Guldsmed Chr. Strande.

(I protokollen er der iøvrigt et fyldigt referat (10 sider) fra “Kredsmøde” i Thisted den 18.2.1934.)

Generalforsamling den 24.02.1935: Nielsen og Holm blev begge genvalgt.

Medlemsmøde den 1.05.1935:
Det blev besluttet at stemme for indførelse af faste kapsejladsnumre i sejlet for samtlige både på Limfjorden. Thisted Sejlklub, Morsø Sejlklub, Aalborg Sejlklub, Sejlklubben Limfjorden og Struer Sejlklub havde også stemt for.

På medlemsmøde den 7.08.1935 blev den årlige Venø-sejlads drøftet. Der var en diskussion om på hvilke betingelser denne sejlads skulle sejles, om der skulle sejles som tidligere under frie former, d.v.s. uden hyensyn til respit og sejlføring, eller efter klubbens kapsejladsregler. Det blev vedtaget at sejle efter frie regler.

Venø-sejladsen den 11.08.1935 er refereret i “SPRØJTEN”, januar-nummeret 1991, side 23. En i øvrigt meget smittende beretning.

Generalforsamling den 16.02.1936:
Jespersen genvalgtes. I stedet for Dalgaard valgtes Kapt. A. Rønberg.

Søndag den 20.09.1936:
“Tanken om at forny sejlsporten i Lemvig ved at stifte en junior sejlklub synes at slå godt an. Der blev i dag afholdt en kapsejlads for disse små både. Der er nu bygget i alt 4 stk. af disse både med sænkekøl efter Berg-tegning. De 3 sidste ca. 1 fod længere end den første. Det er stive både med en god manøvredygtighed. Sejlføringen er marconisejl.
Der deltog 6 både i løbet, heraf 4 sænkekølsjoller og resten alm. slæbejoller.
1. præmien fik Jørgen Jespersen med Carl P. Storper ved pinden i tiden 2.08.
2. præmien fik Mogens Aasted med K. Nielsen ved pinden i tiden 2.21.
3. præmien til Chr. Ørum med Carl Ejnar Samuelsen ved pinden i tiden 2.30.
Vejret var fint solskind med laber brise. Banen ca. 3 sømil.”

Skælskør-jolle (Berg)

Læs mere om Lemvig Sejlklubs Skælskør-joller HER.

 Medlemsmøde den 15.09.1938:
“I klubhuset mødte de fleste af de aktive medlemmer, samt bestyrelsen med undtagelse af hr. Toldforvalter Jensen, som var fraværende p.g.a. sygdom.
Formanden bød velkommen og oplæste dagsordenen.
1.Ophaling af både.
2.Skal vi lave propaganda for sejlsporten.
3.Hvad kan der gøres for at få mere liv i sejlsporten.
4.Skal vi tage vinterarbejdet for juniorer op igen.
5.Bør sejlklubben have en øvelsesbåd.
6.Ønskes Limfjordsdagen henlagt til Lemvig i 1939,
7.Eventuelt.

Pkt. 1: Ophaling af bådene vedtoges det at påbegynde søndag den 24. september.
Pkt. 2: Efter nogen diskussion vedtoges det at lave en propaganda-aften på et af hotellerne. Vi skulle forsøge i Aalborg eller Århus at låne en film. De unge mennesker i alderen fra 13-20 skulle indbydes med forældre og vi skulle da søge at vække lyst og interesse, således at der i vinterens løb kunne blive bygget flere junior-både.
Pkt. 3: Udgik af diskussionen.
Pkt. 4: Alle medlemmer mente, at vi trods genvordighederne, ikke skulle lade denne side af vort arbejde ligge, men at det kunne ske under lidt andre former end tidligere. Formanden foreslog, at kun sådanne drenge og unge som selv havde fartøj, eller i vinterens løb ville bygge, samt de enkelte som i sommerens løb havde vist særlig interesse skulle kunne deltage. Dette vedtoges.
Hr. Tannerup senior lovede efter tid og evne et hjælpe. Ligeledes Hartvig Tommerup og formanden.
Det vedtoges, at begynde så snart som muligt, og så hellere holde en pause i den strengeste vintertid.
Pkt. 5: Blev uden stor diskussion forkastet. Efter de erfaringer klubben gjorde med den forrige øvelsesbåd, indbød det ikke til videre forsøg.
Pkt. 6: Det blev efter en lang diskussion vedtaget at arbejde hen til at Limfjordsdagene i 1939 blev afholdt i Lemvig, dog kun under forudsætning af, at klubben kunne interessere andre foreninger fra Sognet, således at den økonomiske basis blev sikret uden risiko for Lemvig Sejlklub.
Bestyrelsen blev anmodet om at søge forhandling med Turistforeningen, Roklubben og eventuel Kajakklubben.
Ydermere skulle vi låne regnskabet for Limfjordsdagen i Skive, så vi kunne danne os et begreb om udgifterne og indtægternes størrelse.
Pkt. 7: Under eventuelt var der ingen særlige forslag, dog henstillede formanden til medlemmerne, at arbejde for tilgang af nye medlemmer.

Efter mødet var der selskabeligt samvær. Fru Tommerup serverede varme pølser og senere kaffe.”

“Fredag den 28.10.1938 afholdtes propaganda-aften i Industrihotellet. Der var mødt ca. 100, hvoraf halvdelen var ungdom.
Formanden fremviste såvel lysbilleder som levende billeder, dels fra egne optagelser og dels fra Limfjordsdagene og JSU-sejladser (Red. Jydsk Sejlunion). Efter mødet foretoges uddelingen af pokaler og plaquetter for sommerens sejladser. Den ene af pokalerne fik “Harriet”, Hartvig Jensen og denne blev ejendom.
Junior Bægeret blev ikke uddelt, da der var sejlet for få sejladser. De øvrige plader blev uddelt således:
Nr. Navn point
I “Tumleren”, Jørgen Jespersen 7.911
II “Dan”, Mogens Aasted 8.629
III “Maagen”, Henning Villemoes 8.662
4 “Morø”, Chr. Ørum 8.962
5 “Oda”, Karl Storper 9.535
Fra Struer Sejlklub var mødt 4 medlemmer med damer og disse deltog i det efterfølgende kaffebord.”

Læs også disse presseklip:

1939 – Presseklip
1938 – Presseklip
1937 – Presseklip
1936 – Presseklip
1935 – Presseklip
1934 – Presseklip
1932 – Presseklip

Fotos fra det gamle fotoalbum: