Historie 2: 1920’erne i Lemvig Sejlklub

“Mandag den 23. april 1923 holdtes Generalforsamling paa Afholdshotellet. Der var mødt 6 medlemmer.
Form. Dommerfuldmægtig Boe Jørgensen gav Beretning. Foreningen havde ladet opføre en Bro paa den østre side af Fjorden ved Opfyldningen og en Bro ved Gjellerodde. Til Broen ved Gjellerodde har Lemvig Turistforening givet tilskud paa 50 kr. Foreningen tæller 26 medlemmer.
Man drøftede Muligheden for at faa holdt en Kapsejlads i Lemvig 2. Pinsedag. Det vedtoges at anmode Bestyrelsen om snarest at søge Sagen bragt i Gang ved Samarbejde med Fiskeriforeningen.

Avisudklip fra sommeren 1922

Af Bestyrelsen afgik ved Lodtrækning Baadebygger Petersen, Vaadbinder Peitersen og Lilholt; de genvalgtes alle.
Til Revisorer genvalgtes Købm. V. Hestbech og Baadebygger Poul Rønn.”

Onsdag den 21. Maj 1924 holdt Foreningen Generalforsamling paa Afholdshotellet. 6 Medlemmer var mødt.

1. Form. Dommerfuldm. Boe Jørgensen aabnede mødet.
2. Kasserer Barber Winther meddelte, at der i Foren. var 22 medlemmer. Kassereren oplæste Regnskabet. Medlemskontingent var 118 Kr. Foreningen har en Kassebeholdning paa Kr. 6,60.
Regnskabet godkendtes.
3. Af Bestyrelsen afgik Dommerfuldmægtig Boe Jørgensen og Barber Winther; de genvalgtes med Akklamation. De øvrige Bestyrelsesmedlemmer er Vaadbinder Jesper Peiternsen, Baadebygger Petersen og H. Lilholt.
4. To Revisorer genv. Købm. V. Hestbech og Baadebygger Poul Rønn.
5. Barber Winther meddelte, at flere Baadejere havde nægtet at betale 10 Kr. i Kontingent for Aaret 1924. Det vedtoges for Aaret 1924 at nedsætte højeste Medlemsbidrag til 5 Kr.
6. Det vedtoges at lade opsætte Broen ved Gjellerodde og at træffe Aftale med Fisker Carl Nielsen om at udføre Arbejdet; denne har tilbudt Formanden at gøre dette for 20 – tyve – Kr.
Mødet hævet.

Umiddelbart efter Generalforsamlingen holdt Bestyrelsen Møde og valgte til Formand: Boe Jørgensen, til Kasserer: Barber Winther og til Sekretær: Hans Lilholt.
Mødet hævet.
Hans Lilholt”

Båd ca. 1922

Herefter lå klubben stille i et par år, men mandag den 4. juli 1927 holdtes en ny generalforsamling, der enedes om at fortsætte. En ny bestyrelse blev valgt:
Formand: Farvehandler Chr. Jespersen, Næstformand: Agent S. Petersen, Kasserer: Barber Th. Nielsen, Sekretær: Red. H. Lilholt samt Malerm. Hartvig Jensen.

Torsdag den 28. juli 1927 kl. 8 aften holdtes medlemsmøde på Afholdshotellet.
Her blev kontingentet vedtaget til Kr. 3,00 for aktive og Kr. 2,00 for passive.
Det blev vedtaget at afholde en kapsejlads søndag den 7. august kl. ca. 10, dog kun med lokale både, der ville blive ca. 12. Det vedtoges at anvende de internationale Sejlregler ved bådenes klassificering.
Det vedtoges at holde en sejludflugt til Oddesund søndag den 31. juli, hvor man mødes med Struer Sejlklub til en videre udflugt til Jegindø eller Toftum Bakker.
Det vedtoges, at klubbens sejlmærke i vimpelen skal være således (og her er en lille tegning af vor stander, som den ser ud i dag). Dugen skal være rød, ringen og bogstavet L skal være hvidt.

Fortegnelse over Sejlbåde i Lemvig i 1927:
1 “Harriet” Dommerfuldm. Boe Jørgensen
2 “Meta” Matias Christensen Tøth
3 “Sis” Skipper Tommerup
4 “Nordvest” Farveh. Jespersen
5 “Alice” Glarm. Borgen
6 “Ruth” Barber Nielsen
7 “Helios” Boghandler H. Christiansen
8 “Thor” Maler Hartv. Jensen
9 “Haj” Agent Petersen
10 “Toldjollen” Lemvig Toldkammer
11 “Ternen” Maler Laur. Jensen
12 “Bitten” Baadebygger H. Petersen
13 “Maagen2 Urm. Chr. Strande (motorbåd)

Læs også disse presseklip: 1928 – Presseklip

Her en beskrivelse af arrangement af en stor Kapsejlads i 1928, hvor der også er link til gammel film: LINK

7. marts 1929 holdtes ordinær generalforsamling. Til medlemmer af bestyrelsen genvalgtes farvehandler Jespersen og barber Nielsen og der nyvalgtes Ingeniør Rasmus Larsen, Lemvig, i stedet for Maler Hartvig Jensen, der ikke ønskede genvalg. Formanden foreslog, at man skulle se at få bygget et lille klubhus nede på stranden ved fjorden. Det ville kunne bygges for ca. 500 kr. Pengene skulle skaffes ved aktier á 10 kr., der tegnes hos medlemmerne. Det blev overladt til bestyrelsen at søge sagen ordnet.

På bestyrelsesmøde den 3. juni 1929 var der forslag om at afholde den årlige eskadresejlads Grundlovsdag. Socialdemokratisk forening tilbød at betale 20 kr. til illumination af bådene, men betingede sig, at vi slukkde kl. 10. Det blev enstemmig vedtaget ikke at illuminere, da man ikke ønskede at lade sig tiden diktere af forannævnte forening.

På bestyrelsesmøde den 17.08.1929 fremgår, at kapsejladsen den 23. juni måtte aflyses p.g.a. dårligt vejr. I stedet søges den gennemført den 25. august. Der sejles kun om plader, hvoraf der udsættes 1 for hver 3 både samt en præmie for den fineste start. Starten vedtoges at skulle være flyvende.

“Ruth” tilhørende Magnus Holm. 1928

Afriggergildet den 14. november 1929: “Efter at bådene nu var kommet på land afholdtes for første gang et Afriggegilde som forløb programmæssig. Desværre var der ikke mødt så mange af de aktive som ønskelig var, derimod viste de passive en stor interesse. Gildet blev afholdt på Ydes Hotel, og der serveredes Torsk og ostepinde med diverse. En mængde tegninger af årets begivenheder smykkede væggene, ligeledes en rigdom af flag og vimpler. Ved bordet holdtes et utal af taler, idet formanden tvang enhver af de tilstedeværende til at sige et par ord. Ved kaffen blev den af de passive medlemmer skænkede vandrepokal overrakt klubben af Herr Kaptajn Rönberg.
Tale og sange vekslede derpå på den fornøjeligste måde og udsendelsen af en improviseret radioavis gjorde stor lykke, trods en del atmosfærisk støj hen på de små timer. Alt i alt en rigtig herreaften.”

Fotos

Kapsejlads 1928. “Nordvest” havarerer og bjærges af “Vestkysten”