Kapsejlads i 1928

Her er der adskillige sider i protokollen, hvor afholdelse af en kapsejlads er beskrevet ganske nøje. Hele beskrivelsen bringes her som direkte afskrift.

Uddrag:
Mandag den 23. April 1928 kl. 8 Aften holdtes Møde om Kapsejladsen den 1. Juli.

1.Følgende var mødt:
1.Havnemester Rønberg
2.Købmand Sv. Aa. Kier
3. Distriktsingeniør Danø
4. Vaadbinder Jesper Peitersen
5. Købm. Jens Rasmussen
6. Baadfører Nipper
7. Blikkenslager Jakobsen
8. Agent Petersen
9. Dommerfuldm. Boe Jørgensen
10. Fisker Chr. Lyng
11. Barber Th. Nielsen
12. Farvehandler Chr. Jespersen
13. Købm. Th. Jensen
14. Urm. Chr. Strande

Endv. har følgende lovet at indtræde i kommiteen:
15. Borgm. Poulsen
16. Købm. Matthesen
17. Dr. Nørby
18. Stadsingeniør Olsen
19. Baadbygger Petersen
20. Købm. Ørum
21. Carl Nielsen, Tørring
22. Ing. Aug. Nielsen
23. Glarmester H. Borgen
24. Styrmand Larsen
25. Toldass. Jensen
26. Kæmner Jessen
27. Direktør Borup
28. Skom. J. Holm
29. Red. Lilholt
30. Fru Carl Peitersen
31. Fru Jespersen
32. Frk. Harriet Andersen

2. Valg af udvalg.

1. Forretningsudvalg:
Til Formand valgtes Havnemester Rønberg. Til Næstformand: Vaadbinder Jesper Peitersen. Til Kasserer: Kæmner Jessen. Sekretær: Red. Lilholt. Farveh. Jespersen.

2. Dommerudvalg:
Rønberg, Ing. Danø, Peitersen, Købm. Sv. Aa. Kier samt Dr. Nørby og Postbud Højberg, Struer.

3. Maale- og Distanceudvalget:
Købm. Ørum, Carl Nielsen, Chr. Lyng, Boe Jørgensen, Baadbygger Petersen, Ingeniør Olsen, Købm. Sv. Aa. Kier, Styrm. Larsen, Toldass. Jensen, Dir. Borup.
Til Formand valgtes Styrmand Larsen; Næstformand: Købm. Kier.

4. Agitationsudvalget:
Jesper Peitersen, Chr. Lyng, Carl Nielsen, Dr. Nørby, Barber Nielsen, Urmager Strande, Blikkenslager Jakobsen.
Til Formand valgtes Jesper Peitersen.

5. Reklameudvalget:
Strande, Th. Jensen og Lilholt. Formand: Lilholt.

6. Forlystelsesudvalg:
Købm. Ørum, Ing. Olsen, Blikkensl. Jakobsen, Købm. Rasmussen, Baadfører Nipper, Ing. Nielsen, Th. Jensen, Agent Petersen, Glarmester Borgen.
Formand: Glarmester Borgen,
Næstformand: Nipper.

7.Billetudvalg:
Til Medlem af Billetudvalget valgtes: Boe Jørgensen, Kæmner Jessen, Købm. Matthesen, Barber Nielsen, Skomager Jakob Holm. Formand: Kæmner Jessen.

8.Udvalg for Fremskaffelse af Præmier:
Jesper Peitersen, Borgmester Poulsen, Købm. Th. Jensen, Frk. Harriet Andersen, Købm. Ørum, Købm. Matthesen, Fru Carl Peitersen, Fru Jespersen, Skomager Jakob Holm.
Formand: Borgm. Poulsen. Næstformand: Jesper Peitersen.

3. Økonomi
Den økonomiske side af Sagen ordnes saaledes, at Sejlsportsforeningen og Lemvig Fiskeriforening staar halvt om Fortjeneste eller Tab.
Mødet hævet / Hans Lilholt

Mandag den 30. April 1928 Kl. 8 holdt Forretningsudvalget og de forskellige Udvalgsformænd Møde paa Afholdshotellet. Mødt var Rønberg, Peitersen, Borgen, Jespersen, Jessen, Lilholt.

1.Formanden fremlagde Skrivelse fra Styrmand Larsen om, at han ønskede at udtræde af de Udvalg, hvori han var bleven indvalgt. Toges til efterretning.
2.Det vedtoges at udsende trykte Indbydelser. For deltagelse i Sejladsen betales 2 Kr. pr. Baad uden h. til Baadens Art og Størrelse. Fristen for Indmeldelse bliver 28. Juni. Baadene skal møde paa Startpladsen senest Kl. 10 Form. Starttiden fastsættes til Kl. 1.
3.Programmet fastlagdes iøvrigt saaledes: Kl. 12½-1: Musik paa Havnen.
Kl. 1: aabnes Løbene med Kanonsalut.
Kl. 4½-7: Koncert i Anlægget.
Kl. 5½-7½: Folkefest med forskellige slags Væddeløb og Opvisninger.
Kl.ca. 7½: Præmieuddeling.
Kl. 9-2: Dans paa Afholdshotellet og Industrihotellet.
4.Det vedtoges at udsende Opfordring til forskellige firmaer til at yde Præmier til Kapsejladsen.
5.Det vedtoges at ansøge Fiskeridirektionen om Tilladelse til at bruge Redningsdamperen “Vestkysten” som Følgedamper; ligeledes ansøges om Fiskeriinspektionsskibet “Havørnen”.
6.Maale- og Distanceudvalget sørger for: Udmaaling af distance, Bøjer, Numre, Flag (Klasse), Redningsbaad, Dommerskib.
Mødet hævet / Hans Lilholt

Mandag den 11. Juni 1928 Kl. 8 Aften holdt Forretningsudvalget Møde paa Industrihotellet. Mødt var Rønberg, Peitersen, Jessen, Jespersen og Lilholt.

1.Form. fremlagde Udkast til Kort over Sejlruten.
a.Sejllinie Lemvig – Gjellerbugt ca. 1 1/4 Mil.
b.Sejllinie Lemvig – rundt store Rønner tilbage til Lemvig 2 ½ Mil.
Kortet godkendtes.

2.Forlystelsesudvalget havde fremsendt
Forslag til Program:
1. Kl 12½-1 Koncert paa Havnen.
2. Kl. 1 Start
3. Kl. 1½ afgaar Følgedamper.
4. Kl. 2 Ballonopstigning.
5. Kl. 4Promenadekoncert fra Festpladsen.
6. Kl. 4 Opvisning af et Drengehold.
7. Kl. 5 1/4 Baljeroning samme Sted.
8. Kl. 5 3/4 Sækkevæddeløb paa Plænen.
9. Kl. 6 1/4 Æggevæddeløb.
10. Kl. 7½ Præmieuddeling.
11. Kl. 9Bal paa Afholds- og Industrihotellet.

3.Det vedtoges at sende Andragende til Fiskeridirektøren om at faa “Vestkysten” som Følgeskib.
Angaaende “Prøven” vil Formanden forhandle med Ingeniør Danø.
Mødet hævet / Hans Lilholt

Fredag den 22. juni 1928 Kl. 8 Aften holdtes Fællesmøde paa Afholdshotellet, hvor alle de forskellige Udvalg var repræsenterede.
Havnefoged Rønberg bød velkommen og bad de forskellige Udvalg aflægge Beretning.
Købm. S. A. Kier aflagde Beretning om Maale- og Distanceudvalgets Arbejde.
Det vedtoges at lade P. Holm M/S “Kaj” lægge sig ud som Kontrolskib mod Betaling af 10 Kr.
P. gr. a. M/S “Mathildes” Rutefart vedtoges det at frigive denne.
Højberg, Struer. tiltræder Dommerudvalget.
Fra Restauratør Nygaard var fremkommet Anmodning om at lade en Del af Festligheden foregaa i “Pavillonen”. idet han i modsat Tilfælde ville afholde offentligt Bal.
Det vedtoges at imødekomme denne Anmodning saaledes, at der bliver Bal paa “Industrihotellet”, “Afholdshotellet” og “Pavillonen”, hvoraf offentligt paa “Industrihotellet”. (Off. Bal 1,43 + Skat = 2,- Foren. 1,25.)
Billetudvalget anmodes om at lade trykke Børnebilletter @ 50 Øre til Ledsagedamperen.
Der fremlagdes Forslag om Billetpriserne, som efter lidt Diskussion vedtoges.
Fra Direktør Mortensen foreligger Tilladelse til at S/S “Vestkysten” sejler som Ledsagedamper.
Hvert af Udvalgenes Medlemmer faar 1 Fribillet foruden personlig Adgang.
Det vedtoges at bede de 3 Foreninger om at stille hver 10 Mand til Raadighed som Kontrol.
Præmieudvalgets Formand Jesper Peitersen aflagde Beretning om Udvalgets Arbejde.
Flere udenbys Firmaer og indenbys Borgere har givet Tilsagn om Præmier.
Fredag den 29. ds. kl. 8 paa Industrihotellet afholdes Fællesudvalgsmøde (Formændene f. Udvalgene).
Fra Distriktsingeniør Danø foreligger Tilsagn om at S/S “Prøven” maa fungere som Dommerskib.
Mødet hævet / Vagn Jensen

Fredag den 29. juni 1928 Kl. 8 holdt Forretningsudvalget og de forskellige Udvalgsformænd Møde paa Industrihotellet. Mødt var Rønberg, Jespersen, Peitersen, Borgen, Jessen, Nipper, Kier og Lilholt.

1.Formanden for Præmieudvalget, Peitersen, fremlagde Fortegnelse over Præmierne. Der var skænket 46 Præmier til en Værdi af ca. 1000 Kr.
2.Der forelaa en Klage over Forlystelserne fra Søren Markussen, Harry Kastberg og Kr. Houe over, at de mener sig forurettet m.h.t. levering af Musik til Ballet. Det vedtoges at afvise Klagen som uberettiget.
3.Billetudvalgets Formand, Kæmner Jessen, gav Beretning. Samtlige Billetter er trykt.
a. Adgang til Damper 1,00 Kr.
Børn 50 Øre
b. Adgang til Bølgebryder 25 Øre
c. Adgang til Anlægget 50 Øre
Børn 25 Øre
d. Adgang til Bal (off.)
1,43 + Skat = 2,00 Kr.
e. Adgang til Bal (Foren.) 1,25 Kr.
Besætning paa “Prøven” og “Vestkysten” faar 2 Fribilletter.
Udvalgets medlemmer faar ogsaa Fribillet foruden deres eget Adgangstegn.
4.Paa Dommerskibet serveres paa Komiteens Regning Kaffe m. Brød til Dommerkomiteen.
5.Form. f. Maale- og Distanceudvalget Købm. Sv. fremlagde Reglerne for Kapsejladsen, og stillede Forslag om Mærkeflag og Signalflag.
Hvidt Flag: Store Motorbaade
Blaat Flag: Lystbaade
Gult Flag: Mindre Motorbaade
Rødt Flag: Sejlsjægter
Grønt Flag: Baade f. Drengeløb.
6.Form. f. Agitationsudvalget, Jesper Peitersen, oplyste, at der var indmeldt ialt 40 Baade: 23 Lystbaade, 3 Drengebaade, 6 Sejlsjægter, 6 Motorfiskerbaade, 2 Motorlystbaade.
Mødet hævet / H. Lilholt

Og her er der en video fra “Danmark på film” som meget vel kunne være optaget den 1. juli 1928 i forbindelse med den her beskrevne kapsejlads: LINK.

Mandag den 16. Juli 1928 kl. 7½ Aften holdt Kapsejladskomiteen Møde paa Afholdshotellet.
Mødt var Rønberg, Th. Jensen, Agent Petersen, Kier, Borgen, Ørum, Nipper, Holm, Carl Nielsen, Peitersen, Boe Jørgensen, Frk. Harriet Andersen, Lilholt, Jakobsen, C. Lyng, rasmussen, Th. Nielsen, Chr. Strande, Fru Jespersen.
Form. Havnemester Rønberg oplæste Regnskabet for Kapsejladsen den 1. Juli 1928.
Der har været en Indtægt paa kr. 1.974,78 og en Udgift paa kr. 1.415,75, saaledes at Nettooverskuddet bliver 559 Kr. 03 Øre. Med Regnskabet fulgte en Check paa Kr. 559,03, som blev overgivet til Formanden for Lemvig Fiskeriforening, Vaadbinder Peitersen, der paatog sig at fordele Beløbet med Halvdelen hver til Lemvig Sejlklub og Lemvig Fiskeriforening med Forpligtelse til af det nævnte Beløb at betale eventuelle Regninger, som endnu ikke maatte være fremkommet. Regnskabet godkendtes.
Formanden bragte hver især af Komiteens Medlemmer en Tak for det gode Samarbejde. Form. henstillede, at de to Foreninger ydede en Hjælp til de Fiskere, som havde deltaget i Eftersøgningen efter de to unge mennesker, der druknede for nogle Dage siden paa Fjorden.
Dommerfuldmægtig Boe Jørgensen bragte Marineforeningen en Tak for den udmærkede Støtte og Hjælp, denne Forening havde ydet til gennemførelse af Kapsejladsen.
Skibsfører Nipper takkede paa Marineforeningens Vegne.
Peitersen foreslog, at man brugte et Beløb paa 80 Kr. til de nævnte Fiskere, som deltog i Eftersøgningen; 40 Kr. til hver Forening.
Peitersen oplyste, at der var blevet 3 Præmier tilovers. Det vedtoges at overlade dem til Marineforeningen, som ved en Udflugt den 22. ds. agter at afholde forskellige Idrætslege.
Det vedtoges at udsende Takkekort til alle, som har ydet Præmier til Kapsejladsen. Udvalgene opløst. Mødet hævet.
Rønberg/Peitersen/Petersen/Lilholt”

(Her slutter beskrivelsen om en sådan kapsejlads. Det kan nok være, at vi kunne lære noget her!)