Regler for Lemvig Sejlklubs vinterpladser

Udskriftsvenlig udgave

1. GENERELT

 1. Vinterpladsarealet er ejet af Lemvig Kommune og er lejet af Lemvig Sejlklub, der har råderet over arealet. Lejeaftalen kan ses her.
  Pladsen er for alle, også både, hvor ejeren ikke er medlem af Lemvig Sejlklub.
  På pladsen er opført 2 stk. haller på tilsammen 2.400 m2. Hallerne ejes af Lemvig Sejlklub og må kun benyttes af aktive medlemmer af Lemvig Sejlklub.
  Hal 1 er den nordligste og hal 2 er den sydligste. Se oversigtsfoto her.
 2. Ønsker du at have din båd på vinterplads og/eller på venteliste til klubbens bådhaller, skal du ansøge om plads her.
  Her kan du se Takstbladet for vinterpladserne.
 3. Ingen vogne eller både må placeres på vinterplads-arealet uden forudgående tilladelse af Lemvig Sejlklub.
  Ved overtrædelse har Lemvig Sejlklub ret til at fjerne vogn/båd på ejers regning.
 4. Både, som har fået tildelt en plads, har ret til en plads på vinterpladsen, når en sådan er ledig. Der er ikke tale om en fast plads, men om en ret til en plads. Det er bådejerens ansvar at tilse sin båd, når den står på pladsen/i hallen samt at sørge for at båden står sikkert og at der er ryddeligt omkring den. Der er tale om en vinteropbevaringsplads og ikke en plads til deponering af en båd.
  Bådejeren skal holde båden i orden, ligesom eventuel afdækning m.v. skal være passende fastgjort. Enhver skade båden forvolder på hallerne eller andre både, er ejerens ansvar og erstatningspligt.
  Bådejeren må kun anvende bådpladsen til den båd, der er anmeldt til Lemvig Sejlklub. Bådejeren må hverken overdrage eller udlåne pladsen.
  Båden må ikke anvendes til beboelse medens den henstår på vinterpladsen/i hal.
  Pladsen tildeles ejeren. Ved ejerskifte skal den nye ejer ansøge Lemvig Sejlklub om plads.
 5. Alle vogne på arealet skal forsynes med navn og registreringsnummer. Registreringsnummeret udleveres af Lemvig Sejlklub efter tilmelding til vinteropbevaring. Oversigt over numre.
 6. Den daglige ledelse af vinterpladserne varetages af et Haludvalg på mindst 3 personer, der refererer til bestyrelsen for Lemvig Sejlklub. Mindst 2 medlemmer vælges blandt brugerne for 1 år ad gangen. Bestyrelsen for Lemvig Sejlklub udpeger desuden et medlem fra Sejlklubbens bestyrelse.
 7. Haludvalget indkalder lejerne til møde hvis udvalget skønner, at der er behov for dette – dog mindst én gang hvert andet år.

2. KRANER

 1. Bådkran:
  Reglerne for anvendelse af klubbens 10 t bådkran skal overholdes. Reglerne kan ses her.
  Liste med kranførere kan ses her.
  1. Rengøring af bund må kun foretages på betonpladsen ved kranen. Spildevandspumpen skal tændes i klubhuset på væggen til venstre for kabyssen.
 2. Mastekran:
  Reglerne for anvendelse af klubbens mastekran skal overholdes. Reglerne kan ses her.

3. TRANSPORT MELLEM LEMVIG MARINA OG VINTERPLADSEN

 1. Adgang fra marinaen sker på terminalområde mellem Lemvig Marina og Vinterplads. Terminalområde betyder, at det med Lemvig Sejlklubs traktor – med gult blinklys – er lovligt at køre med både/bådvogne inden for det godkendte område. Terminalgodkendelsen kan ses her.
 2. Færdselen foregår via rampe over diget ved Lemvig Roklub. Kæden der spærrer for gennemkørsel ved diget ved siden af Lemvig Roklub må kun være åben, når der transporteres både, master eller vogne. Kæden skal altid være monteret og låst. Nøgle til hængelåsen købes i h.t. takstblad ved henvendelse til Lemvig Sejlklub. Efter endt brug skal adgangen over diget være afspærret.
  Bådvogne skal umiddelbart efter søsætning fjernes fra arealet ved Lemvig Sejlklubs klubhus.
  1. Kørsel med traktor på terminalområde mellem Lemvig Marina og vinterpladsen:
   Alle bådejere – også ikke-medlemmer – som har vinterplads i eller udenfor hallerne, har mulighed til at anvende traktoren til at transportere båd og bådvogn frem og tilbage, hvis de har et gyldigt førerbevis til personbil. Traktoren må kun benyttes på området ved bådhallerne, området omkring sejlklubben og på vejen imellem disse områder (terminalområde).
   Iblandt brugerne har nogle frivillige meldt sig som traktorfører, til hvem man kan henvende sig, hvis der ønskes ekstra hjælp.
   Uanset det er en frivillig traktorfører, som foretager transporten, er den enkelte bådejer fuld ansvarlig for arbejdets udførelse, og for skader som måtte forvoldes.
   Inden transporten startes, skal bådejeren påse at bådvogn er i forsvarlig stand.
  2. Kørsel med både/traktor inde i – samt ud- og indkørsel fra hallerne:
   Det påhviler den enkelte bådejer, at overlade ind- og udkørsel, samt bugsering i bådhallerne, til traktorfører udpeget af haludvalgets bestyrelse i.h.t. de til enhver tid gældende bestemmelser for brug af bådhallerne.
   Da dette også foregår under bådejerens ansvar, har denne ret til at deltage i disse manøvrer og bør være til stede.
 3. Haludvalget udpeger et medlem som sørger for vedligeholdelse af traktoren.

4. PLADSTILDELING

 1. Vinterplads – udenfor:
  1. Omkring bådhallerne er der etableret et areal, hvor der kan stilles både i vinterhalvåret.
   Alle kan ansøge om plads på udenomsarealet – også ikke-medlemmer. Der kan ansøges om plads her.
   Bådene placeres pænt langs med hallerne og langs med yderbegrænsningen. Man kan ikke forlange en fast plads til båden (først til mølle-princippet gælder).
   Master opbevares inde i den sydlige side af Hal 1 og i den nordlige side af Hal 2.
  2. Opbevaring af udstyr m.v. sker på ejers risiko.
 2. Vinterplads – indenfor i hal:
  1. Plads i hallerne er forbeholdt aktive medlemmer af Lemvig Sejlklub. Ansøgning om plads foretages på klubbens hjemmeside her. Haludvalget fører en venteliste, hvor ansøgerne rangeres efter dato for indkommen ansøgning, dog har bestående lejere, der har købt større båd, fortrinsret. Gebyr for at blive optaget på ventelisten følger det til enhver tid gældende takstblad.
   Når der opstår en ledig plads tilbydes den første på ventelisten pladsen, hvis der efter haludvalgets skøn er plads til den pågældende båd – ellers fortsættes nedad på ventelisten. Afslås tilbud om plads, mistes placeringen på ventelisten.
  2. Ved tildeling af halplads ydes et éngangslån til Lemvig Sejlklub efter den m²-pris der er fastsat i særskilt takstblad, se pkt. 2.1. Beløbet skal indbetales til Sejlklubben inden lejemålet træder i kraft.
  3. Det er ikke muligt at leje ekstra m² til sin båd, for at have god arbejdsplads rundt om båden. Har man brug for ekstra plads, må man afvente forårets komme, hvor antallet af både i hallerne reduceres efterhånden som bådene søsættes.
  4. Opbevaring af udstyr m.v. sker på ejers risiko.
 3. Midlertidig udlejning af plads:
  I en situation, hvor en lejer har solgt sin båd eller ikke længere har båd skal der ikke betales den årlige leje. Haludvalget har dog ret til at foretage tidsbegrænset udlejning til anden side, f.eks. hvis en bådejer der står på udenomsarealet, ønsker at komme under tag for at udføre arbejde på sin båd, eller lign. situationer. Dette gælder dog kun for medlemmer. Lejen fremgår af takstblad, se pkt. 2.1.

5. ORDENSREGLER FOR BENYTTELSE

 1. ALLE både skal som minimum være ansvarsforsikret uanset, om man er tildelt plads indenfor eller udenfor bådhallerne. På forlangende skal dokumentation for gyldig ansvars- eller kaskoforsikring forevises for Haludvalget. Ved modtagelse af tilbud om plads, giver ejeren samtidigt en bemyndiget traktorfører tilladelse til at flytte båden i og omkring bådhallen på ejerens ansvar. Evt. skader på både er klub, traktor og traktorfører uvedkommende.
  Bemærk, at bådhallens forsikring alene omfatter bygningen og ikke dækker skader på bådene. Al tyveri fra både på vinterplads og i hal er sejlklubben uvedkommende.
 2. Alle bådvogne skal være i forsvarlig stand og skal være tydeligt påført lejers tildelte registreringsnummer, se pkt. 1.4.
 3. Hver lejer sørger selv for oprydning omkring sin egen båd (under arbejde med båden skal oprydning så vidt muligt foretages DAGLIGT), samt for bortfjernelse af affald.
  Ved arbejde på båden, skal der iagttages forsigtighed med brændbare væsker, olieklude, varmeblæsere o.lign. af hensyn til brandfaren i hallen. Ligeledes skal den enkelte sørge for at slukke lys og stikkontakter (centralt) og aflåse hallen efter hvert besøg. Ved udførelse af arbejder, skal der tages hensyn til de omkringstående både.
  Der må ikke foretages rengøring af bund på området ved vinterpladsen, se pkt. 2.1.1.
 4. Udover opladning af akkumulatorer med puls-lader, der er beregnet til at stå tilsluttet 24/7, må der ikke benyttes andre strømforbrugende apparater uden opsyn. D.v.s. man skal være til stede.
  Anvendelse af strøm afregnes i fællesskab af lejerne. Såfremt Haludvalget konstaterer, at en lejer anvender strøm udover det sædvanlige, kan udvalget pålægge lejeren et anslået forbrug af kilowatttimer.
 5. Master skal placeres i mastestativerne og skal være forsynet med manillamærke eller anden tydelig mærkning, hvorpå er noteret lejers tildelte registreringsnummer. Afmærkningen skal placeres i den ende af masten, der vender mod porten. Tovværk skal være opkvejlet og salingshorn og antenner m.v. skal være afmonteret. Er det eksempelvis ikke muligt at afmontere en radar, skal masten placeres på de øverste mastehylder og med radaren opad, så den ikke er til gene for andre. Alternativt skal disse master hænges op under spærene. Wirer fra riggen skal være afmonteret, eller være indpakket, således at de ikke laver mærker på andre master.
 6. Indkørsel af både i hallerne sker kun af en af udvalget bemyndiget traktorfører. Udkørsel af både sker ligeledes kun af en af udvalget bemyndiget traktorfører og tidligst fra 15. marts, eller ved særligt behov, efter aftale med Haludvalget. Foruden traktorfører, skal der deltage mindst én hjælper. Bådene skal være opklodsede – under hensyntagen til fliseunderlaget – i perioden 15. november til 15. marts og må i denne periode ikke flyttes uden at bådejeren kontaktes. I perioden 16. marts til 14. november skal bådene være klargjort (lukket) til midlertidig udkørsel af hallen, idet både tages ud i forbindelse med udkørsel af andre både.
 7. Traktorførerne bestemmer suverænt hvor og i hvilken hal den enkelte båd placeres.
 8. Såfremt Haludvalget finder det nødvendigt, kan der dispenseres fra reglerne i specielle tilfælde.
 9. Vinterpladsen/hallerne er en vinteropbevaringsplads og ikke et opbevaringsdepot på ubestemt tid, og bådene forventes søsat indenfor en periode på max. 3 år.
  Bådejere, der ønsker at have båden stående i en længere periode uden søsætning, skal forelægge en bindende tidsplan til godkendelse hos Lemvig Sejlklub. Planen skal redegøre for, hvorfor båden ikke skal søsættes, hvordan båden evt. tænkes renoveret/i standsat og hvilken tidshorisont, der arbejdes med for næste søsætning. Såfremt den planlagte tidshorisont ikke bliver overholdt, vil bådejeren blive afkrævet en redegørelse og der kan evt. blive fastsat en ny tidsfrist. Overholdes denne tidsfrist ikke bortfalder retten til vinterplads/halplads og bådejeren skal fjerne båden for egen regning indenfor en nærmere fastsat tidsfrist. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan Lemvig Sejlklub efter endnu en meddelt frist lade båden fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal Lemvig Sejlklub så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af Lemvig Sejlklubs omkostninger.
  Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at båden er værdiløs, eller at dens værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan Lemvig Sejlklub bortskaffe båden efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for Lemvig Sejlklub, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på båden samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad.
  Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af Lemvig Sejlklubs omkostninger.

6. OPHÆVELSE AF LEJEAFTALE

 1. Ønsker om ophævelse af lejeaftale for tildelt areal, skal meddeles skriftligt til Haludvalget. Ved opsigelse inden 1. oktober, betales ikke leje for den efterfølgende periode.
 2. Såfremt en bådejer ikke overholder ”Regler for Lemvig Sejlklubs vinterpladser” kan Lemvig Sejlklub opsige lejemålet. Har man plads i hallen tilbagebetales ejerens lån af Lemvig Sejlklub, når båden er fjernet. Lemvig Sejlklub skal i givet fald opsige lejemålet inden 1. marts og båden skal være fjernet senest 15. april.
 3. I det omfang arealet i hallen kan udlejes til både på ventelisten, tilbagebetales lejerens lån til hallen af Lemvig Sejlklub, når den nye lejers lån til Sejlklubben er indbetalt. I modsat fald bliver lånet stående.
 4. Såfremt hallerne nedrives eller på anden måde fjernes – uden økonomisk kompensering – vil lånet til sejlklubben ikke blive tilbagebetalt til lejeren.

Besluttet på haludvalgsmøde den 3. november 2011
Tiltrådt på bestyrelsesmøde den 17. januar 2012
Tiltrådt på bestyrelsesmøde den 18. oktober 2017
Tiltrådt på bestyrelsesmøde den 27. april 2020