Ordensreglement Lemvig Marina

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne er gældende. Kan ses her.

  1. Uvedkommende færdsel på bådene er forbudt.
  2. På kajanlæggene og pontonbroerne er kun gående færdsel tilladt. Al anden færdsel samt leg og fiskeri er forbudt.
  3. Det påhviler lejerne af bådpladserne at renholde disse og medvirke til, at området i sin helhed fremtræder i sober og velordnet stand
  4. Unødigt vandspild skal undgås. Efter endt brug af vandslange skal denne oprulles på stativ.
  5. Det er ikke tilladt at benytte strømforsyning til opvarmning af både, medmindre man har måler efter aftale med havnefogeden.
  6. Fartøjer henligger helt og fuldt på bådejerens ansvar, ligesom bådejeren helt og fuldt bærer ansvaret for sådanne skader på Marinaen, som er direkte eller indirekte forårsaget af tilstedeværelsen af bådejerens fartøj. I denne forbindelse gøres specielt opmærksom på, at der i perioder med is vil blive foretaget isbrydning med betydelig risiko for skade på henliggende fartøjer. Pladslejer og gæstefartøjer skal have gyldig ansvarsforsikring.
  7. Alle fortøjninger skal udføres i henhold til fortøjningsreglementet.

Lemvig Byråd

Powered By EmbedPress