Historie 4: 1940’erne i Lemvig Sejlklub

Generalforsamling den 16.3.1941:
Her er der en opgørelse over medlemmer:

193919401941
aktive131117
passive574253
i alt705370

Hele bestyrelsen var på valg, da der ikke blev afholdt generalforsamling i 1940.

Medlemsmøde 27.3.1941:
Der var mødt 20 medlemmer og forskellige mener blev drøftet bl.a. spørgsmålet:
Hvad der kan gøres for at få Sejlklubben til at leve op på ny. Under diskussionen enedes man om, at alle klubbens medlemmer måtte arbejde energisk for at skabe en udvidelse af klubbens medlemstal og for at skabe yderligere interesse for klubben og dens sunde arbejde ved en ihærdig agitation.
Det blev vedtaget at afholde en Agitationsaften i den nærmeste fremtid for også på den måde at skabe fornyet interesse for klubben og dets arbejde i fremtiden. Der blev nedsat et udvalg til at arbejde videre med sagen.
Endvidere blev der drøftet muligheden af at få erhvervet nogle små joller, som det så var meningen helt at overlade drenge i 12 års alderen, for på den måde at skabe interesse for sejlsporten i den helt unge alder.
Samtidig med at en dreng fik overladt sådan en jolle, måtte drengen forpligtige sig til at holde båden og at møde til kapsejladserne når bestyrelsen kaldte.
Båden skulle selvfølgelig tages fra drengen, hvis denne ikke passede båden, som den skulle passes.
Der var en stor stemning for sådan en plan, men problemet, det økonomiske, syntes for klubben at være uoverkommelig for tiden.
Men sagen blev ikke af den grund henlagt – tværtimod. Det blev overladt til bestyrelsen at arbejde videre med sagen.
Ligeledes blev der fremsat forslag om et større skib til brug som et slags træningsskib til de unge, men dette blev hurtigt forkastet, da dette ville være helt umuligt for klubben at bære.

Medlemsmøde den 1.4.1941:
Formanden meddelte, at han nu havde erhvervet 2 både, således at han nu kunne stille 3 både til klubbens rådighed og ganske uden vederlag.
Men da klubben helst skulle råde over 6 både var problemet det, hvordan skulle der kunne skaffes midler til det. Måske kunne der endnu erhverves en ældre båd til en rimelig pris, med så stod klubben over for at skulle anskaffe 2 nye både. Formanden havde søgt oplysninger om, hvad sådanne både ville koste i dag og prisen var 300 kr. uden sejl, så med sejl ville de komme op på 350-375 kr. Efter en del forhandlinger frem og tilbage om forskellige mener, enedes man om at søge forskellige institutioner og private op hjælp.

Medlemsmøde den 22.4.1941:
Angående indsamlingen til jollerne berettede formanden, at det hidtil var gået ret godt. Der var nu godt 600 kr. i banken og der kunne yderligere forventes nogle mindre beløb. Så der var grund til at se lyst på det.
Der var nu tilmeldt 9 drenge til aktiv deltagelse og disse var alle til stede.
Formanden oplæste de af ham affattede Love og Regler for Juniorafdelingen, som enstemmigt blev vedtaget. Da de var underskrevet fik hver af de aktive drenge et eksemplar.

Én af klubbens små juniorjoller, “Tumleren”

Aktive medlemmer af Juniorerne bestod af:

Per Knudsen, Asger Lund: Tildelt rød jolle.
Kaj Riis og Jørn Lauritsen: Tildelt ny jolle.
Sejr Christensen og Erik Nielsen: Tildelt blå jolle.
Knud Kallesøe og Tyge Lund: Tildelt gul jolle.
Jørgen Skovgaard: Tildelt ny jolle.
Grethe Grauenberg: Tildelt Villemoes’ jolle

Fortegnelse over både i Lemvig, foråret 1941:
“Nordvest” Farveh. Jespersen
“Cito” Henning Villemoes
“Blue Boy” Skou
“Meta” Tømrer U. Lauritsen

Propaganda-aften.
Fredag den 25.4.1941 kl. 20.15 blev der afholdt propaganda-aften på Jespersens Hotel og der var mødt mellem 75 og 100 tilhørere.
Aftenen indledtes med en sang, hvorefter farveh. Jespersen holdt et udemærket foredrag om sejlsporten og om Lemvig Sejlklubs forestående arbejder og det blev anbefalet stærkt at slutte sig til klubben.
Efter foredraget fremviste formanden en serie film. Først blev der fremvist en af formandens egne optagelser, derefter en olympiadefilm fra kapsejladserne i Kiel i 1936, dernæst en film optaget af K.D.Y. over denne klubs juniorarbejde. Alle film meget interessante. Efter at filmene var forevist blev sangen “Fjordens Pris” afsunget og formanden afsluttede aftenen med at takke de mødte for den interesse, de havde vist sejlklubben. De mødte takkede formanden for den gode aften ved en kraftig klapsalve. Efter mødet, som sluttede kl. 21.45, samledes en lille kreds sammen med pressen ved en kop kaffe og en hyggelig passiar.

Bestyrelsesmøde i klubhuset den 5.8.41:
Der blev drøftet spørgsmålet om at få arrangeret nogle kapsejladser i denne måned og det blev vedtaget, at holde en træningskapsejlads onsdag den 6.8, og hvis vejret ikke tillod det, da den efterfølgende onsdag. Ligeledes blev det vedtaget, at holde en Rønnesejlads søndag den 17. i d.m. og en sejlads rundt Mullerne søndag den 24 i d.m. Der blev talt en del om kapsejlads, men ellers ikke andet på dagsordenen.

Bestyrelsesmøde den 9.10.41:
Afslutningsfesten blev drøftet: Det blev vedtaget, at holde den på Jespersens Hotel onsdag den 5.11.41. Formerne for festen skulle være fælles kaffebord, hvorunder præmieuddelingen skulle finde sted, og efter dette bal til kl. 00.30. Det blev ligeledes besluttet, at invitere Kajakklubben og Lemvig Marineforening med til festen.
Angående musikken skulle bestyrelsen undersøge, hvor den var bedst til billigste pris, der var stemning for at få en harmonika med. Entreen skulle være kr. 1,00 pr. person og for kaffebordet kr. 1,50.
Angående præmierne, sa fandtes der en plakette til sejladsen rundt Mullerne, de øvrige et bæger til Rønnesejladsen for de store både, og et bæger for samme sejlads for kragejollerne. En plakette til juniorjoillerne skulle ses at fremskaffes ved en indsamling blandt de passive medlemmer. Det overlades sekretæren at udfærdige en liste til dette formål.
Til juniorerne forefindes et vandrebæger, som for tiden er i Henning Villemoes eje, desforuden skal der fremskaffes en plade.
Det besluttedes at give de tre flittigste drenge i den forløbne sæson en flids- og opmuntringserindring bestående af sejlklubbens emblem. Disse vil også blive uddelt den pågældende aften.

Generalforsamling den 15.02.1942:
Året var gået godt både indenfor selve klubben som indenfor juniorafdelingen. Der var blevet afholdt en del kapsejladser, både for store og små både, ligesom der var blevet arrangeret en del fester for medlemmerne.
Sidste år havde klubben et underskud på 70 kr. I år var det blevet til et overskud på 80 kr.
Formanden oplyste, at der var kommet indbydelse fra Skive om at sende repræsentanter dertil den 1.03 for at drøfte aktuelle spørgsmål og fastsættelse af Limfjordsdagen. Da Lemvig Sejlklub i år har 20 års jubilæum foreslog formanden, at søge Limfjordsdagen henlagt til Lemvig.

Bestyrelsesmøde den 22.02.42:
Formanden oplyste, at tilladelse fra amtet til en bortlodning til fordel for juniorafdelingen nu forelå, at lodsedlerne var bestilt, og at der ville blive bortloddet 1/4 gris, 1 skinke, 1 fyldepen og et fotoapparat. Sedlernes pris blev 25 og 35 øre. En del af hæfterne blev sat sammen til et hæfte til 1 kr.
Skive Sejlklub indbydes til møde søndag den 1.03.42 for at drøfte aktuelle problemer, bl.a. fastlæggelse af Limfjordsdagen.

Bestyrelsesmøde den 23.02.42 på Jespersens Hotel, hvortil Turistforeningens bestyrelse var indbudt. For Turistforeningen var mødt Hr. sagfører Knudsen, kaffegrosserer Torp, hotelejer Jørgensen og farvehandler Jespersen.
Turistforeningen gik ind på at betale evt. underskud ved Limfjordsdagen med det halve, dog højst 200 kr. Herudover ville de sætte 2 mand til rådighed for klubben, som kunne være behjælpelig med at rarrangere festenn, således Turistforeningen blev medarrangør af festen. Hvis festen skulle give overskud, skulle overskuddet tilfalde Lemvig Sejlklub.

Medlemsmøde onsdag den 25.02.42:
De ordinære kapsejladser: For juniorerne bliver det som sidste år, nemlig hver onsdag aften kl. 7.30. Blandt de aktive medlemmer var der stemning for at afholde aftenkapsejladser i større udstrækning end sidste år og dagen blev fastsat til onsdag i hver uge. Angående de egentlige kapsejladser blev det vedtaget, at udsætte fastlæggelsen af disse til et senere møde, men der var stemning for at få dem henlagt noget tidligere end sidste år.
Havnefoged Rønberg fremsatte forslag om, at der straks skulle overføres 50-60 kr. fra klubbens kasse til juniorkassen. Forslaget blev begrundet med, at der også fra klubben og dets medlemmer burde vises forståelse og økonomisk støtte til juniorerne, også overfor de mennesker, som arbejder med denne afdeling, og alle øvrige, som har støttet arbejdet økonomisk, da vi lige har købt 2 både og evt. skal købe en ny til. Kassereren m.fl. var stærkt uenige heri, i hvert fald at give penge til juniorafdelingen lige nu. Viste det sig senere, at kassen ikke kunne dække underskuddet ved frivillige bidrag, så måtte klubben støde til. Der blev stemt for eller imod dette forslag og stemmetallet stod lige, men ved lodtrækning blev forslaget stemt ned.
Det blev endvidere vedtaget, at sende indbydelse ud til alle, som kunne tænkes at være interesseret i vor juniorafdeling, til vor propagandaaften søndag den 22.03.42, ligeledes skulle der gøres forsøg på at få pyntet et vindue i lighed med sidste år.
Efter mødet, som sluttede kl. 22, gav formanden, farvehandler Jespersen, kaffe hos bager Hansen, hvor næsten alle de mødte deltog.

Bestyrelsesmøde den 12.3.1942:
Det blev besluttet at afholde eksamen i klubhuset en søndag og man fandt et par censorer. Formen for eksaminationen blev ligeledes drøftet indgående og det blev vedtaget at holde sig til karakterskalaen 0 til 6 (som vil være UG). Karaktererne ville blive indført i Juniorprotokollen og hver af eleverne ville få deres karakter opgivet.
Når en elev er fyldt 15 år og han mener sig dygtig nok til at gå op til den store Prøve, som kræves for at få Beviset som Fører af sejljoller, og vedkommende har bestået denne, vil han få udstedt et af Havnefoged J. Rønberg fremsatte forslag om et eksamensbevis.

Søndag den 22. 3.1942 på Jespersens hotel blev der afholdt Eksamen for piger og drenge, som havde gået til undervisning i vinterens løb. Ved eksamen var foruden lærerne farvehandler Jespersen og Havnefoged Rønberg fremmødt Capt. Skovgaard og kutterfører Bach som censorer.
Eksamenen forløb fuldtud tilfredsstillende. Der var i løbet af eftermiddagen flere tilhørere og ved eksamenes afslutning kl. 18 bestod følgende elever med følgende karakterer:

Karakterskala: 6=ug. 5=mg. 4=g. 3=tg. 2=mdl. 1=slet. 0=0

22.4.1942 blev der afholdt bestyrelsesmøde:
Der forelå meddelelse fra Byrådet om, at der var bevilget 50 kr. til Juniorafdelingen én gang for alle og fra Folkebanken havde vi fået 25 kr. til samme formål.
Udlejning af Junior-jollen “Kuling” blev vedtaget til følgende priser:
For én dag fra f.eks. kl. 8:00: Kr. 2,00
For lørdag-søndag samlet: Kr. 5,00
For en uge: Kr. 10,00
Der skulle føres en bog over hvem den blev udlejet til og udlejning skulle foregå til Jespersen eller Rønberg.

Onsdag aften den 06.05.1942 blev der afholdt møde på Jespersens Hotel, hvor Limfjordsdagen indgående blev drøftet. Foruden sejlklubbens bestyrelse var Bogtrykker Gadgaard Nielsen og Skibsmægler Lehmann Jensen mødt som repræsentanter for Lemvig Turistforening.
Man enedes om først at få nedsat nogle udvalg, som hver især kunne arbejde selvstændig med tilrettelæggelse af Limfjordsdagen søndag den 12.07.1942.

Udvalgene kom til at bestå af følgende:
Dommerkomiteen:
Havnefoged Thomsen, Nykøbing: kampdommer, Skibsmægler Lehmann Jensen: Tidsdommer, Repræsentant K. Torp: Tidsdommer, Havnefoged Rønberg: Meddommer, Sagfører Knudsen: Suppleant.
Kapsejladsudvalget:
Repræsentant Knud Torp, skibsmægler Lehmann Jensen, Farvehandler Jespersen, Tømrer U. Lauitsen.
Præmieudvalget:
Hotelejer Jørgensen, Tilskærer Olafsen, Fru Jespersen, Fru Olafsen, Frk. H. Jensen, Fru Rønberg.
Propagandaudvalget:
Bogtrykker Gadegaard Nielsen, farvehandler Jespersen.
Festkomiteen:
Sagfører Knudsen, Hotelejer Jørgensen, Tilskærer Olafsen, Barber Nielsen, Havnefogede Rønberg.
Regnskabsudvalget:
Bankdirektør Christensen, Barbermester Nielsen.
Som formand for det hele blev Farvehandler Jespersen valgt.

Bestyrelsesmøde i klubhuset torsdag aften den 29.10.1942 kl. 20:
Regnskabet for Limfjordsdagen blev fremlagt: Det viste, at indtægterne var kr. 2.110,15 og udgifterne var kr. 1.842,19, altså et overskud på kr. 268, hvilket var ret pænt, når man tager det dårlige vejr i betragtning.

Statutter for Vandreplakette. Skænket af Chr. Strande, og gældende for sejlads rundt Mullerne og kosten ved Oddesund.

1.Sejladsen afholdes senest 1. sept. og står åben for alle medlemmer af Lemvig Sejlklub, der er hjemmehørende i byen eller nærmeste omegn.
2.Det bestemmes af kapsejladsudvalget på hvilken måde starten skal foregå, ligeledes hvilken vej banen omsejles. Vises rødt flag sejles først til Oddesund, gult flag betyder at ruten sejles den modsatte vej.
3.Alle både, uanset type eller størrelse kan deltage, og da respitberegningen er suspenderet, er den båd, der først går over mål, den vindende.
4.Sejlføringen er fri. Søvejsreglerne skal overholdes, ligeledes K.D.Y. Kapasejladsregler. Sømærker skal respekteres, naturligvis med undtagelse af Mullerne og kosten ved Oddesund, der skal rundes. Det er tilladt at gå indenom rusepæle.
Lemvig oktober 1942.

Søndag den 07.12.1942 afholdt klubben Ande- og Harespil på Jespersens Hotel med efterfølgende bal. Kajakklubben, Roklubben og Marineforeningen var indbudt. Der var ualmindelig god tilslutning såvel til spillet som til ballet og det gav et overskud udover forventning.

Onsdag den 07.04.1943 afholdtes et bestyrelsesmøde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer var mødt. Marinus Petersen var mødt som leder af juniorafdelingen med andragende om at klubbens juniorbåd “Kuling” blev overladt juniorafdelingen for sommeren. Desforuden fremlagde han en plan for juniorarbejdet.
Det vedtoges at overdrage “Kuling” til juniorerne, indtil videre på prøve, men således, at bestyrelsen til enhver tid kunne tage båden tilbage, dersom juniorerne ikke viste tilstrækkelig interesse.

Bestyrelsesmøde den 7.1.1944:
Der blev fremlagt forslag fra Juniorlederen Marinus Petersen om at klubben skulle forsøge at skaffe midler til køb af en større øvelsesbåd til Juniorafdelingen.

Sejlklubbens øvelsesbåd “Juno”

Generalforsamlingen den 25.3.1945:
På forslag fra Juniorlederen vedtog bestyrelsen sidste sommer ved indsamling blandt byens borgere at skaffe den fornødne kapital til køb af en Øvelsesbåd, hvilket lykkedes og man købte en 5 tons gaffelrigget Kragejolle fra Horsens – “Juno”.

Søndag den 12.08.1945 afholdtes kapsejlads rundt Rønnen:
Pokaler og præmier fordeltes således:
1. løb “Kito”, Finn Jørgensen, Struer.
2. løb “Riff”, Henning Villemoes, Lemvig.
3. løb “Jill”, Egon Jensen, Struer.
4. løb “Juno”, Lemvig Sejlklub.
5. løb “Cito”, Henning Villemoes, Lemvig.
6. løb “Havfruen”, Poul Madsen, Skive.
7. løb “Harriet”, Struer Sejlklub.
8. løb “Blue Bell”, H. Jacobsen, Struer.
9. løb “Cat”, Jørgen Gammelgård, Lemvig.
10. løb Jolle nr. 1, Erik Israelsen, Lemvig.

Generalforsamling den 17.3.1946:
Formanden aflagde beretning for det forløbne år: Bådene lå klar til sejlads da befrielsens time slog den 5. maj og der er sejlet flittigt. Man var glad for “Juno”, men de små joller var mishandlede og drengene viste ingen særlig interesse.
Klubhuset ville antagelig blive fjernet i løbet af et par måneder. Derimod var der håb om at beholde beddingen endnu et år.
Et af formanden stillet forslag om at sælge de små joller blev forkastet. Vedtoges at prøve endnu et år.
Bestyrelsen blev bemyndiget til at fratage medlemmer, der ikke opførte sig ordentligt og korrekt i fremmede havne, klubbens stander.
Formanden meddelte, at bestyrelsen havde udnævnt et mangeårigt medlem, Bådfører Chr. Tommerup til Æresmedlem. (+1947)
Et forslag fra Israelsen om at lade drengene sejle én søndag om måneden i “Juno” blev ændret til én aften om måneden, eventuelt oftere når lejlighed dertil bød sig.

På bestyrelsesmøde 31.5.1946 vedtoges det, da klubhuset snart skulle rømmes, at søge Havnen om materialer til et Redskabsskur.

Generalforsamling den 22.3.1947:
Arbejdet i foreningen var ikke gået så godt, som det skulle. Der havde ikke været interesse nok sidste sommer og derfor havde det knebet med at afholde kapsejladser. Klubhuset måtte man af med, da der skulle bygges på pladsen og det gamle møblement var blevet solgt, idet man – når der blev lejlighed til et nyt hus, gerne ville have nye møbler. Interessen for sporten havde også svigtet indenfor andre sportsgrene og derfor havde vi meldt os ind i de Forenede sportsklubber i Lemvig for at have lidt mere støtte.

På bestyrelsesmøde den 23.7.1946 fremgik det, at Havneudvalget ikke kunne bevilge materialer til et skur, men vort grej måtte vi opbevare i Cementskuret.
“Juno” havde været på en 14 dages tur med 4 af vore juniorer alene og havde efter indhentede oplysninger opført sig pænt og havde gennemført turen uden uheld.

På generalforsamlingen 22.3.1947 er bl.a. omtalt, at det ikke gik så godt med juniorerne. Drengene havde ikke holdt bådene så godt som ønskeligt og havde heller ikke sejlet så meget. Det var nu 3. år der ikke var sejlet om vandrebægeret. Bådene var kommet sent op og der havde været for meget sløseri med at fp materiellet på plads.
Formanden stillede forslag om at sælge de små joller. Det mødte nogen modstand og et forslag fra Henning Villemoes, der havde lovet at overtage juniorafdelingen i sommer, der gik på, at jollerne blev lånt ud til 4 drenge i sommer mod at de foruden kontingent selv betalte malingen vandt bifald også af formanden, der trak sit eget forslag tilbage. Hvis det så viste sig, at bådene stadig ikke blev holdt i orden, skulle de sælges til næste år.

På bestyrelsesmøde den 10.11.1948 fremlagde formanden forslag om indretning af et evt. klubhus i et redskabshus, der skal opføres på den vestre bådplads.

På generalforsamlingen den 27.3.1949 orienteredes om, at det nye klubhus for så vidt var færdigt, dog manglede der stadig gulv og en kakkelovn. Dette var dog lovet skaffet til veje.
Formanden udstykte også sin glæde over den nye mole, hvoraf dog fiskerne skal have deres part til hyttefade.

Den 31. maj 1949 blev Chr. Jespersen udnævnt til Æresmedlem.

Farvehandler Chr. Jespersen

Bestyrelsesmøde den 01.08.1949:
Klubhuset skal nu for alvor laves i stand med gulv, lys, toilet etc.
Til ophalingspladsen besluttedes det at købe et nyt spil, da det gamle nægter at fungere tilfredsstillende.
Spørgsmålet “Juno” var til debat. Der blev foreslået salg af den p.g.a. drengenes mindre heldige opførsel. Båden koster klubben en hel del penge, så det er sørgeligt at se, som besætningen opfører sig. En tilpas myndig hånd til at lede foretagendet efterlyses, men bliver meget vanskelig at finde. Det vedtoges dog at se tiden an og prøve, om ikke totalt spiritusforbud om bord vil kunne hjælpe.
Mullersejladsen ønskedes ændret, så den bliver som alm. kapsejlads efter NL-mål. Spørgsmålet blev ikke færdigdebateret, da der først skal indhentes tilladelse fra Strande, plaquettens giver.
En natsejlads til Thyborøn foresloges af formanden, og dersom der kan opnås tilstrækkelig tilslutning, vil den blive afholdt snarest.

Her ses det gamle klubhus – med det afvalmede tag – som vi havde frem til foråret 1968

Læs også disse presseklip:

1949 – Presseklip
1945 – Presseklip
1943 – Presseklip
1942 – Presseklip
1941 – Presseklip

Fotos fra det gamle fotoalbum: