Historie 4: 1940’erne i Lemvig Sejlklub

Generalforsamling den 16.3.1941:
Her er der en opgørelse over medlemmer:

193919401941
aktive131117
passive574253
i alt705370

Hele bestyrelsen var på valg, da der ikke blev afholdt generalforsamling i 1940.

22.4.1941: Aktive medlemmer af juniorerne består af:
Per Knudsen, Asger Lund, Kaj Riis, Jørn Lauritsen, Sejr Christensen, Erik Nielsen
Knud Kallesøe, Tyge Lund, Jørgen Skovgaard, Grethe Grauenberg

Fortegnelse over både i Lemvig, foråret 1941:
“Nordvest” Farveh. Jespersen
“Cito” Henning Villemoes
“Blue Boy” Skou
“Meta” Tømrer U. Lauritsen

 Propaganda-aften.
Fredag den 25.4.1941 kl. 20.15 blev der afholdt propaganda-aften på Jespersens Hotel og der var mødt mellem 75 og 100 tilhørere.
Aftenen indledtes med en sang, hvorefter farveh. Jespersen holdt et udemærket foredrag om sejlsporten og om Lemvig Sejlklubs forestående arbejder og det blev anbefalet stærkt at slutte sig til klubben.
Efter foredraget fremviste formanden en serie film. Først blev der fremvist en af formandens egne optagelser, derefter en olympiadefilm fra kapsejladserne i Kiel i 1936, dernæst en film optaget af K.D.Y. over denne klubs juniorarbejde. Alle film meget interessante. Efter at filmene var forevist blev sangen “Fjordens Pris” afsunget og formanden afsluttede aftenen med at takke de mødte for den interesse, de havde vist sejlklubben. De mødte takkede formanden for den gode aften ved en kraftig klapsalve. Efter mødet, som sluttede kl. 21.45, samledes en lille kreds sammen med pressen ved en kop kaffe og en hyggelig passiar.

Bestyrelsesmøde i klubhuset den 5.8.41:
Der blev drøftet spørgsmålet om at få arrangeret nogle kapsejladser i denne måned og det blev vedtaget, at holde en træningskapsejlads onsdag den 6.8, og hvis vejret ikke tillod det, da den efterfølgende onsdag. Ligeledes blev det vedtaget, at holde en Rønnesejlads søndag den 17. i d.m. og en sejlads rundt Mullerne søndag den 24 i d.m. Der blev talt en del om kapsejlads, men ellers ikke andet på dagsordenen.

Bestyrelsesmøde den 9.10.41:
Afslutningsfesten blev drøftet: Det blev vedtaget, at holde den på Jespersens Hotel onsdag den 5.11.41. Formerne for festen skulle være fælles kaffebord, hvorunder præmieuddelingen skulle finde sted, og efter dette bal til kl. 00.30. Det blev ligeledes besluttet, at invitere Kajakklubben og Lemvig Marineforening med til festen.
Angående musikken skulle bestyrelsen undersøge, hvor den var bedst til billigste pris, der var stemning for at få en harmonika med. Entreen skulle være kr. 1,00 pr. person og for kaffebordet kr. 1,50.
Angående præmierne, sa fandtes der en plakette til sejladsen rundt Mullerne, de øvrige et bæger til Rønnesejladsen for de store både, og et bæger for samme sejlads for kragejollerne. En plakette til juniorjoillerne skulle ses at fremskaffes ved en indsamling blandt de passive medlemmer. Det overlades sekretæren at udfærdige en liste til dette formål.
Til juniorerne forefindes et vandrebæger, som for tiden er i Henning Villemoes eje, desforuden skal der fremskaffes en plade.
Det besluttedes at give de tre flittigste drenge i den forløbne sæson en flids- og opmuntringserindring bestående af sejlklubbens emblem. Disse vil også blive uddelt den pågældende aften.

Generalforsamling den 15.02.1942:
Året var gået godt både indenfor selve klubben som indenfor juniorafdelingen. Der var blevet afholdt en del kapsejladser, både for store og små både, ligesom der var blevet arrangeret en del fester for medlemmerne.
Sidste år havde klubben et underskud på 70 kr. I år var det blevet til et overskud på 80 kr.
Formanden oplyste, at der var kommet indbydelse fra Skive om at sende repræsentanter dertil den 1.03 for at drøfte aktuelle spørgsmål og fastsættelse af Limfjordsdagen. Da Lemvig Sejlklub i år har 20 års jubilæum foreslog formanden, at søge Limfjordsdagen henlagt til Lemvig.

Bestyrelsesmøde den 22.02.42:
Formanden oplyste, at tilladelse fra amtet til en bortlodning til fordel for juniorafdelingen nu forelå, at lodsedlerne var bestilt, og at der ville blive bortloddet 1/4 gris, 1 skinke, 1 fyldepen og et fotoapparat. Sedlernes pris blev 25 og 35 øre. En del af hæfterne blev sat sammen til et hæfte til 1 kr.
Skive Sejlklub indbydes til møde søndag den 1.03.42 for at drøfte aktuelle problemer, bl.a. fastlæggelse af Limfjordsdagen.

Bestyrelsesmøde den 23.02.42 på Jespersens Hotel, hvortil Turistforeningens bestyrelse var indbudt. For Turistforeningen var mødt Hr. sagfører Knudsen, kaffegrosserer Torp, hotelejer Jørgensen og farvehandler Jespersen.
Turistforeningen gik ind på at betale evt. underskud ved Limfjordsdagen med det halve, dog højst 200 kr. Herudover ville de sætte 2 mand til rådighed for klubben, som kunne være behjælpelig med at rarrangere festenn, således Turistforeningen blev medarrangør af festen. Hvis festen skulle give overskud, skulle overskuddet tilfalde Lemvig Sejlklub.

Medlemsmøde onsdag den 25.02.42:
De ordinære kapsejladser: For juniorerne bliver det som sidste år, nemlig hver onsdag aften kl. 7.30. Blandt de aktive medlemmer var der stemning for at afholde aftenkapsejladser i større udstrækning end sidste år og dagen blev fastsat til onsdag i hver uge. Angående de egentlige kapsejladser blev det vedtaget, at udsætte fastlæggelsen af disse til et senere møde, men der var stemning for at få dem henlagt noget tidligere end sidste år.
Havnefoged Rønberg fremsatte forslag om, at der straks skulle overføres 50-60 kr. fra klubbens kasse til juniorkassen. Forslaget blev begrundet med, at der også fra klubben og dets medlemmer burde vises forståelse og økonomisk støtte til juniorerne, også overfor de mennesker, som arbejder med denne afdeling, og alle øvrige, som har støttet arbejdet økonomisk, da vi lige har købt 2 både og evt. skal købe en ny til. Kassereren m.fl. var stærkt uenige heri, i hvert fald at give penge til juniorafdelingen lige nu. Viste det sig senere, at kassen ikke kunne dække underskuddet ved frivillige bidrag, så måtte klubben støde til. Der blev stemt for eller imod dette forslag og stemmetallet stod lige, men ved lodtrækning blev forslaget stemt ned.
Det blev endvidere vedtaget, at sende indbydelse ud til alle, som kunne tænkes at være interesseret i vor juniorafdeling, til vor propagandaaften søndag den 22.03.42, ligeledes skulle der gøres forsøg på at få pyntet et vindue i lighed med sidste år.
Efter mødet, som sluttede kl. 22, gav formanden, farvehandler Jespersen, kaffe hos bager Hansen, hvor næsten alle de mødte deltog.

Onsdag aften den 06.05.1942 blev der afholdt møde på Jespersens Hotel, hvor Limfjordsdagen indgående blev drøftet. Foruden sejlklubbens bestyrelse var Bogtrykker Gadgaard Nielsen og Skibsmægler Lehmann Jensen mødt som repræsentanter for Lemvig Turistforening.
Man enedes om først at få nedsat nogle udvalg, som hver især kunne arbejde selvstændig med tilrettelæggelse af Limfjordsdagen søndag den 12.07.1942.

Udvalgene kom til at bestå af følgende:
Dommerkomiteen:
Havnefoged Thomsen, Nykøbing: kampdommer, Skibsmægler Lehmann Jensen: Tidsdommer, Repræsentant K. Torp: Tidsdommer, Havnefoged Rønberg: Meddommer, Sagfører Knudsen: Suppleant.
Kapsejladsudvalget:
Repræsentant Knud Torp, skibsmægler Lehmann Jensen, Farvehandler Jespersen, Tømrer U. Lauitsen.
Præmieudvalget:
Hotelejer Jørgensen, Tilskærer Olafsen, Fru Jespersen, Fru Olafsen, Frk. H. Jensen, Fru Rønberg.
Propagandaudvalget:
Bogtrykker Gadegaard Nielsen, farvehandler Jespersen.
Festkomiteen:
Sagfører Knudsen, Hotelejer Jørgensen, Tilskærer Olafsen, Barber Nielsen, Havnefogede Rønberg.
Regnskabsudvalget:
Bankdirektør Christensen, Barbermester Nielsen.
Som formand for det hele blev Farvehandler Jespersen valgt.

Bestyrelsesmøde i klubhuset torsdag aften den 29.10.1942 kl. 20:
Regnskabet for Limfjordsdagen blev fremlagt: Det viste, at indtægterne var kr. 2.110,15 og udgifterne var kr. 1.842,19, altså et overskud på kr. 268, hvilket var ret pænt, når man tager det dårlige vejr i betragtning.

Statutter for Vandreplakette. Skænket af Chr. Strande, og gældende for sejlads rundt Mullerne og kosten ved Oddesund.

1.Sejladsen afholdes senest 1. sept. og står åben for alle medlemmer af Lemvig Sejlklub, der er hjemmehørende i byen eller nærmeste omegn.
2.Det bestemmes af kapsejladsudvalget på hvilken måde starten skal foregå, ligeledes hvilken vej banen omsejles. Vises rødt flag sejles først til Oddesund, gult flag betyder at ruten sejles den modsatte vej.
3.Alle både, uanset type eller størrelse kan deltage, og da respitberegningen er suspenderet, er den båd, der først går over mål, den vindende.
4.Sejlføringen er fri. Søvejsreglerne skal overholdes, ligeledes K.D.Y. Kapasejladsregler. Sømærker skal respekteres, naturligvis med undtagelse af Mullerne og kosten ved Oddesund, der skal rundes. Det er tilladt at gå indenom rusepæle.
Lemvig oktober 1942.

Søndag den 07.12.1942 afholdt klubben Ande- og Harespil på Jespersens Hotel med efterfølgende bal. Kajakklubben, Roklubben og Marineforeningen var indbudt. Der var ualmindelig god tilslutning såvel til spillet som til ballet og det gav et overskud udover forventning.

Onsdag den 07.04.1943 afholdtes et bestyrelsesmøde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer var mødt. Marinus Petersen var mødt som leder af juniorafdelingen med andragende om at klubbens juniorbåd “Kuling” blev overladt juniorafdelingen for sommeren. Desforuden fremlagde han en plan for juniorarbejdet.
Det vedtoges at overdrage “Kuling” til juniorerne, indtil videre på prøve, men således, at bestyrelsen til enhver tid kunne tage båden tilbage, dersom juniorerne ikke viste tilstrækkelig interesse.

Søndag den 12.08.1945 afholdtes kapsejlads rundt Rønnen:
Pokaler og præmier fordeltes således:
1. løb “Kito”, Finn Jørgensen, Struer.
2. løb “Riff”, Henning Villemoes, Lemvig.
3. løb “Jill”, Egon Jensen, Struer.
4. løb “Juno”, Lemvig Sejlklub.
5. løb “Cito”, Henning Villemoes, Lemvig.
6. løb “Havfruen”, Poul Madsen, Skive.
7. løb “Harriet”, Struer Sejlklub.
8. løb “Blue Bell”, H. Jacobsen, Struer.
9. løb “Cat”, Jørgen Gammelgård, Lemvig.
10. løb Jolle nr. 1, Erik Israelsen, Lemvig.

Bestyrelsesmøde den 01.08.1949:
Klubhuset skal nu for alvor laves i stand med gulv, lys, toilet etc.
Til ophalingspladsen besluttedes det at købe et nyt spil, da det gamle nægter at fungere tilfredsstillende.
Spørgsmålet “Juno” var til debat. Der blev foreslået salg af den p.g.a. drengenes mindre heldige opførsel. Båden koster klubben en hel del penge, så det er sørgeligt at se, som besætningen opfører sig. En tilpas myndig hånd til at lede foretagendet efterlyses, men bliver meget vanskelig at finde. Det vedtoges dog at se tiden an og prøve, om ikke totalt spiritusforbud om bord vil kunne hjælpe.
Mullersejladsen ønskedes ændret, så den bliver som alm. kapsejlads efter NL-mål. Spørgsmålet blev ikke færdigdebateret, da der først skal indhentes tilladelse fra Strande, plaquettens giver.
En natsejlads til Thyborøn foresloges af formanden, og dersom der kan opnås tilstrækkelig tilslutning, vil den blive afholdt snarest.

Fotos fra det gamle fotoalbum: