Historie 1: Stiftelsen

Uddrag fra sejlklubbens første protokol:

“Torsdag den 15. Juni 1922 kl. 8 holdtes efter Indbydelse af Dommerfuldmægtig Boe Jørgensen og Redaktør H. Lilholt på Lemvig Afholdshotel et møde med det Formaal at danne en Sejlsportsforening i Lemvig. Følgende var kommen til stede: Dommerfuldm. Boe Jørgensen, Frk. Harriet Andersen, Købm. V. Hestbech, Vaadbinder Jesper Peitersen, Købm. A. Birn, Barber Winther, Købm. Christensen (Flensborg Lager), Handelslærl. Herluf Birn, Skibsbygger P. Rønn, Skibsbygger Petersen og Redaktør Lilholt.

Man vedtog efter en kort Forhandling at danne Foreningen og kalde den “Lemvig Sejlklub”.

KOPI af PROTOKOLLEN fra 1922

Efter at Dommerfuldm. Boe Jørgensen var valgt til Dirigent foretoges Afstemning over et fremlagt Udkast til Love, der vedtoges med enkelte Ændringer.

Dommerfuldmægtig Otto Boe Jørgensen (1894-1938)

Man gik herefter til Valg af Bestyrelsen. Følgende valgtes: Dommerfuldmægtig Boe Jørgensen, Barber Winther, Vaadbinder Jesper Peitersen, Skibsbygger Petersen og Red. Lilholt.
Til Revisorer valgtes Købm. V. Hestbech og Skibsbygger P. Rønn.

Man fortsatte nu med Drøftelse af de Opgaver Foreningen skulle tage sig af, og der nævntes da i 1. Række Anlæg af en god Baadebro ved den østre Side af Fjorden med Anlægsbøjer for hver Baad. Desuden vil man også søge anlagt Landgangsbroer ved Gjellerodde o.a. passende steder.

Efter at Dirigenten havde holdt en smuk Tale for Sejlsportens gode Fremtid i Lemvig hævedes Generalforsamlingen kl. ca. 11.

Umiddelbart efter holdt Bestyrelsen Møde og konstituerede sig saaledes: Formand: Dommerfuldmægtig Boe Jørgensen, Kasserer: Barber Winther, Sekretær: H. Lilholt.”

“Mandag den 19. juni 1922.
Kl. 8 holdt Bestyrelsen møde i Skibsbygger Rønn & Petersens Værksted. Alle medlemmer var mødt.

Man forhandlede om Anlæg af en Baadebro i Lemvig og en Anløbsbro ved Gjellerodde. Det vedtoges at anlægge en Baadebro i Lemvig ved Bolværket udfor Østerbrogade. Den bygges som en Vinkelbro med Hovedretning i Nordvest og Vinkelarmen i Nø. I Vinkelen udbygges mod syd en Platform paa 3 x 6 Alen. Ved Gjelleroddes søndre side, omtrent ud for Karl Nielsens Hus bygges en Bro, der ud mod Søen anlægges med et bredere Hoved.

Det blev overdraget Skibsbyggerne Petersen & Rønn at bygge Broerne og de paatog sig Arbejdet, og garanterede, at Udgiften ikke skulle overstige 125 kr. for hver Bro. Broen ved Gjellerodde blev lovet færdig til førstk. Søndag, Broen ved Lemvig i Løbet af næste Uge.

Man forhandlede dernæst om at der paa Sct. Hans Aften arrangeres Baalbrænding paa Fjorden – Tjæretønder m.m.
Hans Lilholt”

“De første Love for Lemvig Sejlklub:

1. Foreningens Formaal er Fremme af Sejlsporten i Lemvig.

2. Som medlemmer kan optages saavel aktive – der er Ejer af Sejl- eller Motorbaad – som passive, der ved deres Bidrag ønsker at støtte Foreningens Formaal. Medlemsbidraget er for aktive 10 Kr., for passive 3 Kroner.

3. Foreningens ledes af en Bestyrelse paa 5 medlemmer, der vælges paa den aarlige Generalforsamling. Mindst 3 vælges bl. de aktive Medlemmer. Bestyrelsen vælger bl. disse Medlemmer en Formand, en Kasserer og en Sekretær. Valget gælder for to Aar, saaledes at der skiftevis afgaar 2 og 3 Medlemmer hvert Aar. Bestyrelsen fastsætter selv sin Forretningsorden.

4. Der afholdes en ordinær Generalforsamling hvert Aar i Febr. Maaned, hvor der aflægges Beretning, Regnskab og foretages Valg af Bestyrelse og Revision.

5. Foreningens Regnskab følger Kalenderaaret. Regnskabet skal inden 1. Februar f/religge i revideret Stand. Til at udføre Revisionen vælges paa den ordinære Generalforsamling 2 Revisorer for eet Aar ad gangen.

6. Udmeldelse af Foreningen skal ske skriftlig til Foreningens Formand senest en Maaned før Regnskabsaarets Udgang og Udmeldelsen gælder da for det følgende AAr.

7. Ændringer i Foreningens Love og Ophævelse af Foreningen kan kun ske paa en Generalforsamling, hvor der er mødt mindst Halvdelen af de aktive Medlemmer og naar 3/4 af disse stemmer derfor. I Bekendtgørelsen om en saadan Generalforsamling skal Formaalet være angivet. Er Generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, afholdes en ny 8 Dage senere og den kan da afgøre Spørgsmaalet ved alm. Stemmeflerhed.
Hvis Foreningen ved en eventuel Opløsning ejer Formue, anvendes denne til Lemvig Fiskeriforenings Minebøsse.
Saaledes vedtaget på Generalforsamlingen 15/6 1922.”