Vejledning i brug af 10 t kran

Virker kranen ikke, kontakt Søren Bruun tlf. 4164 0576.

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF KLUBBENS “KRAN”/LØFTEANORDNING

  1. Alle løft med ”kranen” skal foretages af en af klubben bemyndiget kranfører.
  2. Alle medlemmer af Lemvig Sejlklub, som har deltaget på et af klubbens afviklede sikkerhedskurser omkring brug af ”kranen”, må foretage løft og er dermed bemyndiget kranfører.
  3. Alle bådejere som ønsker løft af ”kranen”, skal have påsat løftemærker på egen båd, som angiver, hvor løftestropper skal placeres. Mærkerne til påsætning på bådene kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.
  4. Som bådejer skal man, hvis man ønsker løft af båd, kontakte én af klubbens bemyndigede kranførere. Oversigt over kranførere og kontaktoplysninger på disse kan ses på kranen eller hjemmesiden.
  5. Kranen må ikke benyttes til erhvervsfartøjer.

ALT ARBEJDE MED KRANEN FOREGÅR PÅ EGET ANSVAR.

Kranførere er frivillige medlemmer af Lemvig Sejlklub, der har tilbudt at ofre fritid på at hjælpe andre medlemmer af Lemvig Sejlklub, med søsætning / ilandtagning af medlemmernes både.

Al brug af Lemvig Sejlklubs “bådkran” sker på bådejerens ansvar. Kranførerne har ikke gennemgået nogen godkendt uddannelse i den forbindelse, men stiller sig udelukkende til rådighed i medlemmernes interesse.

Sker der skade på både under søsætning / ilandtagning, må dette henvises til bådejerens kaskoforsikring.

Der er lavet aftale med et kranservice firma om et årligt eftersyn, så både kran og stropper er i forsvarlig stand ved sæsonens start.

Kranførerne har gennemgået et internt sikkerhedskursus afholdt af Mercantec.

Kranførere: Se nederst på siden.

Læs her Dansk Sejlunions søsætning/optagningsguide.

Læs iøvrigt her, hvad Dansk Sejlunion skriver om forsikringsforhold i forbindelse med mastekran og bådkran.

Hvad koster det at benytte kranen

Man kan blive medlem af kranen. Dette kræver tillige medlemskab af Lemvig Sejlklub. Medlemskabet af kranen tegnes ved siden af,  og medlemskabet følger båden. Det betyder, at hvis du eksempelvis har 2 både, så skal du have 2 kranmedlemsskaber. Når du er medlem af kranen, må benytte den alt det, du har lyst til.

For øvrige – også ikke medlemmer – betaler man pr. løft.

Priserne fremgår af Takstblad for Marinaen.

Kranens løfteevne

Kranen kan løfte 10 tons inkl. løfteåg, krog og wirer. Sikkerhedsafbryderen er indstillet til 10 tons belastning. Såfremt denne overskrides, kan kranen ikke løfte, men kun sænke byrden. Der må ikke gøres forsøg på at ændre indstillingen.

Det betyder, at selve båden kun må veje ca. 9,5 tons.

Ansvar for brug af kran

Kranen opfylder Arbejdstilsynets krav for kraner, der må betjenes uden kranførercertifikat, idet den kun har 1 motoriseret bevægelse.

Benyttelse af kranen sker dog på dit eget ansvar, og ikke på Lemvig Sejlklubs.

Der er ”uddannet” en række kranførere, der må benytte kranen. Liste findes på klubbens opslagstavle og kan også ses her.

Regler for brug af åg og stropper

Når åget får påmonteret kæder mellem ågets arme, kan åget vendes i begge retninger. På langkølede både skal åget dog vendes på langs af bådens længderetning.

Det er bådejeren, der angiver hvor stropperne skal placeres på båden – i form af kranmærker el.lign., der skal være påklistret båden.

Åget tilpasses opgaven ved at trække ud eller skubbe ind i armene og sikre med låsebolten. Alle arme skal være lige lange. Pas på ikke at åget er for langt!

Vær opmærksom på stroppernes løfteevne, der står på stropperne.

Stropper og kæde-opkortere hænger  i kran-skabet ved slæbestedet, og bringes tilbage efter brug.

Håndtaget hænger ligeledes i skabet.

Husk at stroppernes maksimale arbejdsbelastning skal overstige bådens vægt.

Der må ikke benyttes ikke-godkendte stropper.

Betjening

Før brug skal kranens hovedafbryder på tavlen i køkkenet i klubhuset samt hovedafbryderen inden i kransøjlen være aktiveret. Skal der benyttes højtryksrenser skal kontakten på væggen  ved køkkenet ligeledes aktiveres (se under miljø).

Krannøglen hænger i nøgleboks i klubhusets forgang ved siden af nødhjælpkskassen. Her er der også handsker, hjelme og sikkerhedssko til brug for kranfører og hjælpere.

Fjernbetjeningen hænger i kransøjlen og skal hænges på plads efter brug.

Der skal opsættes afspærring, således uvedkommende trafik ikke er muligt. Afspærringsmateriel er placeret ved siden af kran-skabet.

Kranføreren skal have fuldt udsyn til hejseværk og båd under hele betjeningsforløbet.

Nødstopknap trækkes ud .

Ved let, vedvarende tryk på ”ned-knappen” sænkes krogen langsomt

Ved hårdt tryk på knappen sænkes krogen hurtigt. Man skal altid starte med at sænke langsomt før hurtigt.

Ved let, vedvarende tryk på ”op-knappen” hæves krogen langsomt

Ved hårdt tryk på knappen hæves krogen hurtigt. Man skal altid starte med at hæve langsomt før hurtigt.

Undgå mange tryk på knapperne, men kør i lange etaper for at undgå nødstop.

Det er altid hensigtsmæssigt at foretage et prøveløft, så man får fastlagt om båden hænger lige – i begge retninger!

Miljø

Når der foretages højtryksspuling af bundmaling skal kontakten til spildevandspumpen aktiveres, således spulevandet ikke løber ud i havnen, men pumpes til spildevandssystemet. Kontakten er placeret i klubhuset på væggen til venstre for køkkenet. Husk at afbryde kontakten efter endt spuling,

Aflevering

Ved endt brug parkeres åg og wirestropper i en rimelig højde med kranarmen parallelt med kajen. Er åget parkeret med strop i jordanker øst for kranen skal den efterlades på samme måde efter brug.

Kranen låses med låsehåndtaget og alle afbrydere slukkes. Kranen låses.

Løftebåndstropper hænges på plads straks efter brug . Er der synlige skader, manglende afmærkning af stropper, kontaktes klubbens kranansvarlige.

Er der problemer kontaktes klubbens kranansvarlige.

Klubbens kranansvarlige: Peder Kallerup, mobil 2024 8740.

Kranførere
KontaktpersonTelefon
Erik Broe6179 3866
Søren Bruun4164 0576
Torben Dambak4084 8853
Karsten Eriksen2032 0416
Gregers Hendrik Hansen6088 4842
Leif Hansen2332 5062
Lyder Hunskjær4140 0287
Erling Jensen6072 1509
Ole Mose Jeppesen4019 9797
Mogens Blom Jessen2622 1783
Peder kallerup2024 8740
Svend Kjærside4019 9575
Kristian Kristensen2172 3999
Finn Lassen2559 7625
Kristian Lund4025 9510
Anders Meyer6162 9979
Niels Nyengaard2142 8460
Jens Chr. Rebbe4045 2066
Michael Riis2183 0193
Finn Ruby2145 5027
Troels Skovmose4292 1041
Bjarne Stougaard2944 9550
Hans Thomsen2083 7417
Erik Thygesen4091 7932
Jack Vinther2217 7110
Knud Kristian Wrist9396 0040
Leif Wæver5174 3285

Godkendelser

Nordisk Svejsekontrol – Visuel kontrol