Regler omkring vinteropbevaring

Lemvig Sejlklub står for udlejning af arealet til vinteropbevaring af både.

 • Ingen vogne eller både må placeres på arealet uden forudgående tilladelse af Lemvig Sejlklub. Ved overtrædelse har Lemvig Sejlklub ret til at fjerne vogn/båd på ejers regning.
 • Vinteropbevaringen af både er for såvel medlemmer som ikke-medlemmer af Lemvig Sejlklub.
 • Alle vogne på arealet skal forsynes med navn og nummer. Nummeret udleveres af Lemvig Sejlklub efter tilmelding til vinteropbevaring. Oversigt over numre.
 • Lemvig Sejlklub giver ikke-medlemmer mulighed for at benytte Lemvig Sejlklubs traktor ved transport af både ved isætning og optagning indenfor det godkendte område.
 • Ansøgning om plads skal ske via skema på Lemvig Sejlklubs hjemmeside, eller ved udlevering af skema fra sekretæren i Lemvig Sejlklub.
 • Det gælder såvel i hallerne som på vinterpladsen udenfor, at det er haludvalget,  der suverænt bestemmer, hvor den enkelte båd skal stå. Der er ikke faste pladser.
 • Kæden der spærrer for gennemkørsel ved diget ved siden af Lemvig Roklub må kun være åben, når der transporteres bade, master eller vogne. Kæden skal altid være monteret og låst. Nøgle til hængelåsen fås ved henvendelse til Lemvig Sejlklub.
 • Master fra bade, der er vinteropbevaret på pladsen, kan opbevares i mastereolerne i hallerne.
 • Benyttelse af Lemvig Sejlklubs bådkran samt mastekran skal for ikke-medlemmer afregnes særskilt til Lemvig Sejlklub efter gældende takstblad.
 • Bådvogne skal umiddelbart efter søsætning fjernes fra arealet ved Lemvig Sejlklubs klubhuse.
 • Reglerne for brug af bådkran og mastekran skal følges.

Se endvidere “Regler for Lemvig Sejlklubs Vinterpladser”.