Regler omkring vinteropbevaring

Lemvig Sejlklub står for udlejning af arealet til vinteropbevaring af både.

 • Ingen vogne eller både må placeres på arealet uden forudgående tilladelse af Lemvig Sejlklub. Ved overtrædelse har Lemvig Sejlklub ret til at fjerne vogn/båd på ejers regning.
 • Vinteropbevaringen af både er for såvel medlemmer som ikke medlemmer af Lemvig Sejlklub.
 • Alle vogne på arealet skal forsynes med navn og nummer. Nummeret udleveres af Lemvig Sejlklub efter tilmelding til vinteropbevaring. Oversigt over numre.
 • Lemvig Sejlklub giver ikke-medlemmer mulighed for at benytte Lemvig Sejlklubs traktor ved transport af både ved isætning og optagning indenfor det godkendte område.
 • Ansøgning om plads skal ske via skema på Lemvig Sejlklubs hjemmeside, eller ved udlevering af skema fra sekretæren i Lemvig Sejlklub.
 • Det gælder såvel i hallerne som på vinterpladsen udenfor, at det er haludvalget,  der suverænt bestemmer, hvor den enkelte båd skal stå. Der er ikke faste pladser.
 • Kæden der spærrer for gennemkørsel ved diget ved siden af Lemvig Roklub må kun være åben, når der transporteres bade, master eller vogne.
 • Kæden skal altid være monteret og låst. Nøgle til hængelåsen fås ved henvendelse til Lemvig Sejlklub.
 • Master fra bade, der er vinteropbevaret på pladsen, kan opbevares i mastereolerne i hallerne.
 • Benyttelse af Lemvig Sejlklubs bådkran samt mastekran skal for ikke medlemmer afregnes særskilt til Lemvig Sejlklub efter gældende takstblad.
 • Bådvogne skal umiddelbart efter søsætning fjernes fra arealet ved Lemvig Sejlklubs klubhuse.
 • Reglerne for brug af bådkran og mastekran skal følges.

Se endvidere Regler for Lemvig Sejlklubs bådhaller og udenomsareal.